Dobry krok w przyszłość!Informujemy o wznowieniu rekrutacji do projektu
„Dobry krok w przyszłość!”

Projekt „Dobry krok w przyszłość!” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 329 935,56 zł.
Wartość projektu – 1 564 630,08 zł.
Grupa docelowa projektu: 80 osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach,
w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn w wieku powyżej 29 r. ż. zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Celem główny projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób bezrobotnych (40K i 40M) o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poprzez udział w kompleksowej ścieżce wsparcia.
U każdego z uczestników projektu, który skorzysta z zindywidualizowanej ścieżki wsparcia tj.
– indywidualnego planu działania,
– warsztatów grupowe poradnictwo zawodowe,
– szkoleń zawodowych wg potrzeb,
– stażu zawodowego,
– pośrednictwa pracy
zwiększy się możliwość zatrudnienia a tym samym poprawi się sytuacja na rynku pracy.

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów, ul. Plac Śreniawitów 9/1
tel./fax.: 17 740 22 25, 691 182 539, 784 405 402

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz rekrutacyjny Dobry krok w przyszłość1.doc

Formularz rekrutacyjny Dobry krok w przyszłość1

Oświadczenia Dobry krok w przyszłość1.doc

Oświadczenia Dobry krok w przyszłość1

Regulamin projektu Dobry krok w przyszłość1.doc

Regulamin projektu Dobry krok w przyszłość1

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/staż

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki