Praca-aktywizacja

Projekt „Praca-aktywizacja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 331 725,20 zł.
Wartość projektu – 1 401 816,00 zł.
PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 100 OSÓB (60 K i 40 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU DO 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
– aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,
– są bierne zawodowo,
– zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
– nie pracujących (nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło).
Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60K i 40M) młodych do 29l., w tym niepełnosprawnych, osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w myśl przepisów KC poprzez udział w indywidualnym doradztwie zawodowym, warsztatach grupowe poradnictwo zawodowe,  szkoleniach zawodowych, stażach oraz w pośrednictwie pracy.
Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
– 39% osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach) uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 54% osób należących do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
– Indywidualne doradztwo zawodowe,
– Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe,
– Szkolenia zawodowe wg potrzeb,
– 6 miesięczne staże zawodowe – płatne 1017,40 zł
– Pośrednictwo pracy,
– Stypendium szkoleniowe,
– Zwrot kosztów dojazdu na indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe,
– Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie odbywania stażu zawodowego.
Więcej informacji pod numerami telefonów: 784 405 402, 691 182 539
oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, Pl. Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów.

I TURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ZOSTAŁA WYDŁUŻONA DO DNIA 17.01.2019.

II TURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ OD 06.05.2019. NABÓR W RAMACH II TURY PROWADZIMY DO 03.06.2019 R.

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA W RAMACH II TURY  ZOSTAŁA WYDŁUŻONA DO 07.06.2019R.

Zapraszamy do udziału.

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki