Projekty Aktualnie Realizowane

DATA PUBLIKACJI

19.11.2018

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Praca-aktywizacja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 331 725,20 zł
Wartość projektu – 1 401 816,00 zł

DOCELOWA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 100 OSÓB (60 K i 40 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU DO 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

– aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,

– są bierne zawodowo,

– zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,

– nie pracujących (nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło).

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60K i 40M) młodych do 29l., w tym niepełnosprawnych, osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w myśl przepisów KC poprzez udział w indywidualnym doradztwie zawodowym, warsztatach grupowe poradnictwo zawodowe,  szkoleniach zawodowych, stażach oraz w pośrednictwie pracy.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
– 39% osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach) uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 54% osób należących do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Indywidualne doradztwo zawodowe,
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe,
Szkolenia zawodowe wg potrzeb,
6 miesięczne staże zawodowe – płatne 1017,40 zł
Pośrednictwo pracy,
Stypendium szkoleniowe,
Zwrot kosztów dojazdu na indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe,
Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie odbywania stażu zawodowego.

KONTAKT

Więcej informacji pod numerami telefonów: 784 405 402, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, Pl. Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów.

I TURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ZOSTAŁA WYDŁUŻONA DO DNIA 17.01.2019.

II TURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ OD 06.05.2019. NABÓR W RAMACH II TURY PROWADZIMY DO 03.06.2019 R.

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA W RAMACH II TURY  ZOSTAŁA WYDŁUŻONA DO 07.06.2019R.

Zapraszamy do udziału!

DOKUMENTY DO POBRANIA

Aktualna lista realizowanych staży w ramach projektu „Praca – aktywizacja”
(POWR.01.02.02-18-0061/18)

Lista_realizowanych_staży

Harmonogramy realizacji szkoleń zawodowych w ramach I TURY NABORU:

1. Szkolenie z zakresu obsługi komputera

harmonogram szkolenia_obsługa komputera ECDL Base

2. Szkolenie – kosmetyczka

harmonogram szkolenia_kosmetyczka

3. Szkolenie – opiekun w żłobku i klubie dziecięcym

harmonogram szkolenia_ opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym

4. Szkolenie – kadry i płace

Harmonogram -kadry i płace

5. Szkolenie – operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

harmonogram_operator maszyn CNC

6. Szkolenie – operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat. I, II, III WJO

harmonogram szkolenia_wózki jezdniowe podnośnikowe kat. I WJO

7. Szkolenie – AutoCAD

harmonogram_AutoCAD poziom I, II, III

I tura realizacji projektu

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Nazwa wsparcia Okres realizacji wsparcia Miejsce realizacji
Indywidualne doradztwo zawodowe*

I tura rekrutacji

21.01.2019r.-11.02.2019r. Rzeszów,
ul. Plac Śreniawitów 9/1
Nazwa wsparcia Okres realizacji wsparcia Miejsce realizacji
Indywidualne doradztwo zawodowe*

II tura rekrutacji

08.06.2019r.-28.06.2019r. Rzeszów,
ul. Plac Śreniawitów 9/1

*dokładna godzina realizacji wsparcia ustalana jest indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu.

Nazwa wsparcia Data i godzina wsparcia Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(I GRUPA)

31.01.2019r. godz. 8.00 -14.45 Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
01.02.2019r. godz. 8.00 -14.45
04.02.2019r. godz. 8.00 -14.45
Nazwa wsparcia Data i godzina wsparcia
Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(II i III GRUPA)

19.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

20.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

21.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Nazwa wsparcia Data i godzina wsparcia
Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(IV i V GRUPA)

26.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

27.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

28.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Nazwa wsparcia Data i godzina wsparcia
Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(VI i VII GRUPA)

25.06.2019r. godz. 8.00 -14.45

26.06.2019r. godz. 8.00 -14.45

27.06.2019r. godz. 8.00 -14.45

Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Nazwa wsparcia Data i godzina wsparcia
Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(VIII i IX GRUPA)

09.07.2019r. godz. 8.00 -14.45

10.07.2019r. godz. 8.00 -14.45

11.07.2019r. godz. 8.00 -14.45

Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1

Aktualności

29.01.2019r.

Stowarzyszenie CRAS informuje, że od dnia 01.02.2019 r. rozpoczyna rekrutację do projektu „Szkolenie-staż-etat-edycja II”.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby długotrwale bezrobotne, które bez pracy pozostają przez ponad 12 ostatnich miesięcy, w wieku 30+.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania znajdują się poniżej.

25.01.2019r.

Informujemy Uczestników projektu, że na początku lutego 2019r. personel projektu telefonicznie/e-meil poinformuje o terminach realizacji szkoleń zawodowych.

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Informujemy, iż Grupowe poradnictwo zawodowe dla grup I i II odbędzie się w terminach 02,03,04.01.2019r. od godziny 8:00 w salach szkoleniowych na ul. Plac Śreniawitów 9/1 w Rzeszowie, natomiast dla grup III i IV w dniach 10,11,14.01.2019r. od godziny 8:00.

Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do której grupy zostali przypisani.

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że pierwsze formy wsparcia udzielane w ramach realizowanego projektu dotyczące Identyfikacji potrzeb uczestnika projektu rozpoczną się od dnia 07.12.2018r. O dokładnej godzinie spotkań Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

REKRUTACJA

Informujemy, iż rekrutacja do I tury projektu została zakończona.

12.10.2018r.

Z dniem 15.10.2018r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Szkolenie-staż-etat – edycja II”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które ukończyły 30 lat i pozostają bez pracy ponad 12 miesięcy.

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-032 Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

12.10.2018

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Szkolenie-staż-etat – edycja II” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowa

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 333 056,76 zł
Wartość projektu – 1 568 302,08 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu: 80 osób długotrwale bezrobotnych w tym 45 kobiet i 35 mężczyzn w wieku powyżej 29 r. ż. zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób długotrwale bezrobotnych (45K i 35M) w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poprzez udział w kompleksowej ścieżce wsparcia.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Osiągnięcie celu głównego projektu wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020.

U każdego z uczestników projektu, który skorzysta z zindywidualizowanej ścieżki wsparcia (identyfikacja potrzeb uczestnika, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia wg potrzeb, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) zwiększy się możliwość jego zatrudnienia a tym samym poprawi się jego sytuacja na rynku pracy.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-032 Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

16.01.2019r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Dobry krok w przyszłość!” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 329 935,56 zł
Wartość projektu – 1 564 630,08 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu: 80 osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn w wieku powyżej 29 r. ż. zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem główny projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób bezrobotnych (40K i 40M) o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poprzez udział w kompleksowej ścieżce wsparcia.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Osiągnięcie celu głównego projektu wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020.

U każdego z uczestników projektu, który skorzysta z zindywidualizowanej ścieżki wsparcia (indywidualny plan działania, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) zwiększy się możliwość jego zatrudnienia a tym samym poprawi się jego sytuacja na rynku pracy.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-045 Rzeszów, ul. Plac Śreniawitów 9/1
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539

Tel. kom.: 784 405 402
e-mail: biuro@cras.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

28.01.2018

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Specjalista” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 475 389,20 zł
Wartość projektu – 1 735 752,00 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu: 716 os. dorosłych w tym 430 os. o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 (niskie kwalifikacje definiowane jako wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z wytycznymi MFiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji PO na lata 2014-2020), w tym niepełnosprawnych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu: wzmocnienie zdolności do zatrudnienia rozumianej jako podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 716 osób dorosłych, w tym o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 (niskie kwalifikacje definiowane jako wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z wytycznymi MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji PO na lata 2014-2020), w tym niepełnosprawnych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2019 r. poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych wynikających z potrzeb podkarpackiego rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą TIG (141) przez 72 osoby.
Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji z zakresu obsługi urządzeń technicznych przez 151 osób.
Podniesienie umiejętności z zakresu kursu Operator programista CNC przez 154 osoby.
Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji z zakresu Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grup I, II, III przez 29 osób.
Podniesienie umiejętności  z zakresu projektowania w środowisku CAD przez 24 osoby.
W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia zawodowe tj.
– Spawanie metodą TIG 141 stopień I – 216,20 zł*
– Spawanie metodą TIG 141 stopień II – 236,20 zł*
– Spawanie metodą TIG 141 stopień III – 236,20 zł
– Operator programista CNC – 245,00 zł**
– Operator żurawi przenośnych (HDS) – 105,50 zł**
– Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III – 125,50 zł**
– Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci grup I, II, III – 136,50 zł**
– Inventor Autodesk I, II – 219,00 zł**
– AutoCAD I, II, III – 219,50 zł**

*Uczestnik ponosi 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, odzieży roboczej, wyżywienia)
** Uczestnik ponosi 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, wyżywienia)

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.
Szczegółowe informację można uzyskać u realizatora projektu.

Dokonano aktualizacji danych w dniu 15.06.2018 i 01.08.2018r.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-032 Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA PUBLIKACJI

09.01.2018

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „POWER do pracy – edycja II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 256 507,20 zł
Wartość projektu – 1 324 507,20 zł

DOCELOWA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 100 OSÓB (60 K i 40 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU DO 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  • aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,
  • są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
  • zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
  • nie pracujących (nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło).

Grupę docelową stanowić będzie 85 osób biernych zawodowo i 15 osób bezrobotnych.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60K i 40M) młodych do 29l., w tym niepełnosprawnych, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, w tym 85 (51K, 34M) osób biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy i 15 (9K, 6M) osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie pracy zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w myśl przepisów KC poprzez udział w poradnictwie zawodowym indywidualnym i grupowym, kursach i szkoleniach zawodowych, stażach oraz w pośrednictwie pracy.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
– 17% osób niepełnosprawnych uczestników projektu uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 35% uczestników długotrwale bezrobotnych projektu uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 48% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.
– 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do grupy osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Indywidualne doradztwo zawodowe,
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe,
Szkolenia zawodowe wg potrzeb,
6 miesięczne staże zawodowe – płatne 1280,26 zł
Pośrednictwo pracy,
Zwrot kosztów dojazdu.

KONTAKT

Więcej informacji pod numerami telefonów: 17 740 22 25, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU TRWA OD DNIA 10.01.2018 DO DNIA 31.01.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA PUBLIKACJI

02.11.2016

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Praca – to się opłaca!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 374 468,57 zł
Wartość projektu – 1 495 776,00 zł

DOCELOWA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 110 OSÓB (w tym 66 kobiet)  WIEKU 15-29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJACE WARUNKI:

zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
nie pracujących ( nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło),
są bierni zawodowo lub bezrobotni – nie są zarejestrowani w urzędzie pracy,
aktualnie nie kształcących się stacjonarnie,
aktualnie nie szkolących się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych).

Grupę docelową stanowić będą 50% osoby bierne zawodowo i 50% osoby niepełnosprawne.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 os.(w tym 66 Kobiet) w wieku 15-29l. zamieszkujących woj.podkarpackie w myśl przepisów kodeksu cywilnego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym min. 50% grupy będą stanowić osoby bierne zawodowo i min. 50% osoby niepełnosprawne poprzez udział w Indywidualnym doradztwie zawodowym, udział w warsztatach poradnictwa zawodowego, szkoleniach zawodowych według potrzeb, stażach zawodowych i pośrednictwie pracy.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

– 17% osób niepełnosprawnych uczestników projektu uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 48% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do grupy osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.- 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do grupy osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie lub rozpocznie.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

indywidualne doradztwo zawodowe
warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe
szkolenia zawodowe wg potrzeb
5 miesięczne staże – płatne 1600 zł
pośrednictwo pracy
zwrot kosztów dojazdu

KONTAKT

Więcej informacji pod numerami telefonów: 17 740 22 25, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, ul. Hetmańska 4/2B, 35-045 Rzeszów.

UWAGA!! PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW PROJEKTU OD DNIA 1.09.2017 DO DNIA 20.10.2017

Ogłoszenie o II TURZE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Praca – to się opłaca!”

DOKUMENTY DO POBRANIA

WARSZTATY GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE - GRUPA III

Informujemy, iż w dniach 24-25.08.2017r. oraz 28-29.08.2017r. realizowane będą Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(GRUPA III)

24.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
25.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
28.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
29.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5

WARSZTATY GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE - GRUPA I i II

Informujemy, iż w dniach 10-11.08.2017r. oraz 16-17.08.2017r. realizowane będą Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe dla grupy I i II. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(GRUPA I)

10.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
11.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
16.08.2017r. 8:00-14:00 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
17.08.2017r. 8:00-14:00 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(GRUPA II)

10.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
11.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Nazwa wsparcia Data Miejsce realizacji
Indywidualne doradztwo zawodowe* 24.07.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
25.07.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
26.07.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
27.07.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
31.07.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
01.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
02.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
03.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
04.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
07.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
08.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5

* dokładna godzina realizacji wsparcia ustalana jest indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA UCZESTNIKOM PROJEKTU

Do pobrania: Harmonogram udzielania wsparcia uczestnikom projektu „Praca – to się opłaca!”

SZKOLENIA ZAWODOWE:

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  z zakresu obsługi komputera
– gr. I
15.02.2017 10:15-15:45 35-030 Rzeszów, Aleja Pod Kasztanami 16
17.02.2017 14:15-19:45
20.02.2017 10:15-15:00
22.02.2017 10:15-15:00
24.02.2017 10:15-15:00
27.02.2017 10:15-15:00
01.03.2017 10:15-15:00
03.03.2017 10:15-15:00
06.03.2017 10:15-15:00
08.03.2017 10:15-15:45
10.03.2017 10:15-15:00
11.03.2017 10:15-15:45
13.03.2017 10:15-15:45
15.03.2017 10:15-15:45
Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  z zakresu obsługi komputera
– gr. II
16.02.2017 10:15-15:45 35-030 Rzeszów, Aleja Pod Kasztanami 16
21.02.2017 10:15-15:45
23.02.2017 10:15-15:45
25.02.2017 10:15-15:45
28.02.2017 09:15-14:00
02.03.2017 10:15-15:45
04.03.2017 10:15-15:45
07.03.2017 10:15-15:45
09.03.2017 10:15-15:45
14.03.2017 10:15-15:45
16.03.2017 10:15-15:45
17.03.2017 10:15-15:45
18.03.2017 10:15-15:00
Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  „Kosmetyczka” 01.03.2017 r. 10.00 – 16.30 ul. Jagiellońska 32/2a, 35-025 Rzeszów
02.03.2017 r. 10.00 – 16.30
03.03.2017 r. 10.00 – 16.30
06.03.2017 r. 10.00 – 16.30
07.03.2017 r. 10.00 – 16.30
08.03.2017 r. 10.00 – 16.30
09.03.2017 r. 10.00 – 16.30
10.03.2017 r. 10.00 – 16.30
13.03.2017 r. 10.00 – 16.30
14.03.2017 r. 10.00 – 16.30
15.03.2017 r. 10.00 – 16.30
16.03.2017 r. 10.00 – 16.30
17.03.2017 r. 10.00 – 16.30
20.03.2017 r. 10.00 – 16.30
21.03.2017 r. 10.00 – 16.30
22.03.2017 r. 10.00 – 16.30
23.03.2017 r. 10.00 – 16.30
24.03.2017 r. 10.00 – 16.30
27.03.2017 r. 10.00 – 16.30
28.03.2017 r. 10.00 – 16.30
29.03.2017 r. 10.00 – 16.30
30.03.2017 r. 10.00 – 16.30
31.03.2017 r. 10.00 – 16.30
03.04.2017 r. 10.00 – 16.30
04.04.2017 r. 10.00 – 16.30
05.04.2017 r. 10.00 – 16.30
06.04.2017 r. 10.00 – 16.30
07.04.2017 r. 10.00 – 16.30
10.04.2017 r. 10.00 – 16.30
11.04.2017 r. 10.00 – 16.30
12.04.2017 r. 10.00 – 16.30
18.04.2017 r. 10.00 – 16.30
19.04.2017 r. 10.00 – 16.30
20.04.2017 r. 10.00 – 16.30
21.04.2017 r. 10.00 – 16.30

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  „Fryzjer” 01.03.2017 r. 10.00 – 16.30 Rzeszów, ul. Jagiellońska 32/2a
02.03.2017 r. 10.00 – 16.30
03.03.2017 r. 10.00 – 16.30
06.03.2017 r. 10.00 – 16.30
07.03.2017 r. 10.00 – 16.30
08.03.2017 r. 10.00 – 16.30
09.03.2017 r. 10.00 – 16.30
10.03.2017 r. 10.00 – 16.30
13.03.2017 r. 10.00 – 16.30
14.03.2017 r. 10.00 – 16.30
15.03.2017 r. 10.00 – 16.30
16.03.2017 r. 10.00 – 16.30
17.03.2017 r. 10.00 – 16.30
20.03.2017 r. 10.00 – 16.30
21.03.2017 r. 10.00 – 16.30
22.03.2017 r. 10.00 – 16.30
23.03.2017 r. 10.00 – 16.30
24.03.2017 r. 10.00 – 16.30
27.03.2017 r. 10.00 – 16.30
28.03.2017 r. 10.00 – 16.30
29.03.2017 r. 10.00 – 16.30
30.03.2017 r. 10.00 – 16.30
31.03.2017 r. 10.00 – 16.30
03.04.2017 r. 10.00 – 16.30
04.04.2017 r. 10.00 – 16.30
05.04.2017 r. 10.00 – 16.30
06.04.2017 r. 10.00 – 16.30
07.04.2017 r. 10.00 – 16.30
10.04.2017 r. 10.00 – 16.30
11.04.2017 r. 10.00 – 16.30
12.04.2017 r. 10.00 – 16.30
18.04.2017 r. 10.00 – 1630
19.04.2017 r. 10.00 – 16.30
20.04.2017 r. 10.00 – 16.30
21.04.2017 r. 10.00 – 16.30

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” 03.03.2017 r. 11.00-17.30 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 2 oraz front robót
na terenie gminy Rzeszów
06.03.2017 r. 8.00-14.30
08.03.2017 r. 8.00-14.30
09.03.2017 r. 8.00-14.30
10.03.2017 r. 11.00-17.30
13.03.2017 r. 8.00-14.30
14.03.2017 r. 8.00-14.30
15.03.2017 r. 8.00-14.30
16.03.2017 r. 8.00-14.30
17.03.2017 r. 8.00-14.30
20.03.2017 r. 8.00-14.30
21.03.2017 r. 8.00-14.30
22.03.2017 r. 8.00-14.30
23.03.2017 r. 8.00-14.30
24.03.2017 r. 8.00-14.30
27.03.2017 r. 8.00-14.30
28.03.2017 r. 8.00-14.30
29.03.2017 r. 8.00-14.30
30.03.2017 r. 8.00-14.30
31.03.2017 r. 8.00-14.30
03.04.2017 r. 8.00-14.30
04.04.2017 r. 8.00-14.30
05.04.2017 r. 8.00-14.30
06.04.2017 r. 8.00-14.30
07.04.2017 r. 11.00-17.30
10.04.2017 r. 8.00-14.30
11.04.2017 r. 8.00-14.30
12.04.2017 r. 8.00-14.30
13.04.2017 r. 8.00-14.30
18.04.2017 r. 8.00-14.30
19.04.2017 r. 8.00-14.30
20.04.2017 r. 8.00-14.30
21.04.2017 r. 8.00-14.30
24.04.2017 r. 8.00-14.30
25.04.2017 r. 8.00-14.30

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  „Operator CNC” 6.03.2017r. 11.30 – 18.00 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 2
7.03.2017r. 14.30 – 18.00
8.03.2017r. 8.00 – 15.00
9.03.2017r. 8.00 – 15.00
10.03.2017r. 8.00 – 15.00
13.03.2017r. 8.00 – 15.00
14.03.2017r. 14.30 – 18.00
15.03.2017r. 8.00 – 15.00
16.03.2017r. 11.30 – 18.00
17.03.2017r. 8.00 – 15.00
20.03.2017r. 8.00 – 15.00
21.03.2017r. 14.30 – 18.00
22.03.2017r. 8.00 – 15.00
24.03.2017r. 8.00 – 15.00
27.03.2017r. 8.00 – 15.00
28.03.2017r. 14.30 – 18.00
29.03.2017r. 8.00 – 15.00

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  „Operator koparko-ładowarek III kl.” 01.03.2017r od 8:00 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 16
02.03.2017r. od 8:00
03.03.2017r. od 8:00
04.03.2017r. od 8:00
06.03.2017r. od 8:00
07.03.2017r. od 8:00
08.03.2017r. od 8:00
09.03.2017r. od 8:00
10.03.2017r. od 8:00
11.03.2017r. od 8:00
13.03.2017r. od 8:00
14.03.2017r. od 8:00
15.03.2017r. od 8:00
16.03.2017r. od 8:00
17.03.2017r. od 8:00
20.03.2017r. od 8:00
21.03.2017r. od 8:00
22.03.2017r. od 8:00
23.03.2017r od 8:00
04.03.2017r. od 8:00
27.03.2017r. od 8:00
28.03.2017r od 8:00
29.03.2017r. od 8:00
30.03.2017r od 8:00
31.03.2017r. od 8:00
Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  z zakresu obsługi komputera 15.09.2017 9:30 – 14:15 Rzeszów, ul. Przemysłowa 5, III p. sala nr 40
18.09.2017 8:00 – 12:45
19.09.2017 8:00 – 12:45
20.09.2017 8:00 – 12:45
21.09.2017 8:00 – 12:45
22.09.2017 8:00 – 12:45
25.09.2017 8:00 – 12:45
26.09.2017 8:00 – 12:45
27.09.2017 8:00 – 12:45
28.09.2017 8:00 – 12:45
29.09.2017 8:00 – 12:45
02.10.2017 8:00 – 12:45
03.10.2017 8:00 – 12:45
04.10.2017 8:00 – 12:45
05.10.2017 8:00 – 12:45

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  z zakresu obsługi komputera – tryb indywidualny szkolenia 19.09.2017 8:00 – 13:30 Rzeszów, Aleja Pod Kasztanami 16, I piętro, sala 3
20.09.2017 8:00 – 12:45
21.09.2017 8:00 – 13:30
22.09.2017 9:30 – 14:15
26.09.2017 8:00 – 13:30
27.09.2017 8:00 – 12:45
28.09.2017 8:00 – 13:30
02.10.2017 14:00 – 17:00
03.10.2017 8:00 – 13:30
04.10.2017 8:00 – 12:45
05.10.2017 8:00 – 13:30
06.10.2017 8:00 – 14:30
09.10.2017 13:15 – 17:00
10.10.2017 8:00 – 13:30

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  „Kosmetyczka” 18.09.2017 9.00 – 17.00 Rzeszów, ul. Jagiellońska 32/2a,

Al. J.Piłsudskiego 2

19.09.2017 9.00 – 17.00
20.09.2017 9.00 – 17.00
21.09.2017 9.00 – 17.00
22.09.2017 9.00 – 17.00
25.09.2017 9.00 – 17.00
26.09.2017 9.00 – 17.00
27.09.2017 9.00 – 17.00
28.09.2017 9.00 – 17.00
29.09.2017 9.00 – 17.00
02.10.2017 9.00 – 17.00
03.10.2017 9.00 – 17.00
04.10.2017 9.00 – 17.00
05.10.2017 9.00 – 17.00
06.10.2017 9.00 – 17.00
09.10.2017 9.00 – 17.00
10.10.2017 9.00 – 17.00
11.10.2017 9.00 – 17.00
12.10.2017 9.00 – 17.00
13.10.2017 9.00 – 17.00
16.10.2017 9.00 – 17.00
17.10.2017 9.00 – 17.00
18.10.2017 9.00 – 17.00
19.10.2017 9.00 – 17.00
20.10.2017 9.00 – 17.00
23.10.2017 9.00 – 17.00
24.10.2017 9.00 – 17.00
25.10.2017 9.00 – 17.00

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  „Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1, 2 (ICND1, ICND2)” 19.09.2017 9-15 Uniwersytet Rzeszowski, Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
22.09.2017 9-16
25.09.2017 9-16
29.09.2017 9-16
02.10.2017 9-16
05.10.2017 9-16
10.10.2017 9-16
23.10.2017 9-16

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  „Operator CNC” 26.09.2017 8.00-15.00 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 2
27.09.2017 14.30 – 18.00
29.10.2017 13.30 – 18.00
02.10.2017 8.00-15.00
03.10.2017 8.00-15.00
04.10.2017 12.00-18.00
05.10.2017 12.00-18.00
06.10.2017 13.00-18.00
09.10.2017 12.00-18.00
10.10.2017 12.00-18.00
11.10.2017 12.00-18.00
12.10.2017 14.30-18.00
13.10.2017 13.00-18.00
16.10.2017 12.00-18.00
17.10.2017 12.00-18.00
19.10.2017 12.00-18.00
20.10.2017 13.00-18.00

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  „Kucharz” 22.09.2017 9.00-15.30 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 2

EKAM (w Urzędzie Marszałkowskim), al. Cieplińskiego 4, Rzeszów

25.09.2017 8.00-16.00
26.09.2017 8.00-16.00
27.09.2017 8.00-14.30
28.09.2017 8.00-16.00
29.09.2017 8.00-16.00
02.10.2017 8.00-16.00
03.10.2017 8.00-16.00
04.10.2017 8.00-16.00
05.10.2017 8.00-16.00
06.10.2017 8.00-16.00
07.10.2017 8.00-15.15
09.10.2017 8.00-16.00
10.10.2017 8.00-16.00
11.10.2017 8.00-16.00
12.10.2017 8.00-16.00
13.10.2017 8.00-16.00
14.10.2017 8.00-15.15
16.10.2017 8.00-16.00
17.10.2017 8.00-16.00
18.10.2017 8.00-16.00
19.10.2017 8.00-16.00
20.10.2017 8.00-16.00
21.10.2017 8.00-16.00
23.10.2017 8.00-14.30
24.10.2017 8.00-16.00
25.10.2017 8.00-16.00
26.10.2017 8.00-16.00
27.10.2017 8.00-14.30

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji szkoleń Miejsce realizacji
Szkolenie  „Kucharz” – szkolenie w trybie indywidualnym 25.09.2017 08:00-15:25 OKZ Mielec ZDZ Rzeszów

ul. Żeromskiego 38 ( Lasek Komunalny) 39-300 Mielec

Bar Ekspres  al. Niepodległości 5 39-300 Mielec

26.09.2017 08:00-15:25
27.09.2017 12:00-17:45
28.09.2017 08:00-15:25
29.09.2017 08:00-15:25
30.09.2017 08:00-15:25
02.10.2017 08:00-15:25
03.10.2017 08:00-15:25
04.10.2017 12:00-17:45
05.10.2017 08:00-15:25
06.10.2017 08:00-15:25
07.10.2017 08:00-15:25
09.10.2017 08:00-15:25
10.10.2017 08:00-15:25
11.10.2017 12:00-17:45
12.10.2017 08:00-15:25
13.10.2017 08:00-15:25
14.10.2017 08:00-15:25
16.10.2017 08:00-15:25
17.10.2017 08:00-15:25
18.10.2017 12:00-17:45
19.10.2017 08:00-15:25
20.10.2017 08:00-16:15
21.10.2017 08:00-16:15
23.10.2017 08:00-16:15
24.10.2017 08:00-16:15
25.10.2017 08:00-16:15
26.10.2017 08:00-16:15
27.10.2017 08:00-16:15
28.10.2017 08:00-16:15
30.10.2017 08:00-16:15

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Aktualna lista realizowanych staży w ramach projektu „Praca – to się opłaca!”
(POWR.01.02.02-18-0004/16)

Lp. Osoba Stanowisko Okres trwania stażu Miejsce odbywania stażu
1 Kobieta Fizjoterapeuta 23.01-22.06.2017 Rzeszów
2 Kobieta Osoba sprzątająca 23.01-22.06.2017 Rzeszów
3 Kobieta Sprzedawca 23.01-22.06.2017 Rzeszów
4 Kobieta Pracownik biurowy- księgowość 23.01-22.06.2017 Rzeszów
5 Mężczyzna Pracownik gospodarczy 25.01-24.06.2017 Rzeszów
6 Kobieta Młodszy opiekun 01.02-30.06.2017 Zalesie
7 Mężczyzna Stolarz 01.02-30.06.2017 Jasionka
8 Kobieta Fizjoterapeuta-opiekun 01.02-30.06.2017 Rzeszów
9 Kobieta Asystent działu jakości 08.02-07.07.2017 Sędziszów Małopolski
10 Kobieta Młodszy specjalista ds. kadr 13.02-12.07.2017 Rzeszów
11 Kobieta Referent ds. Księgowości 15.02-14.07.2017 Rzeszów
12 Kobieta Referent ds. Księgowości 13.03-12.08.2017 Łańcut
13 Kobieta Pomoc administracyjna 13.03-12.08.2017 Rzeszów
14 Kobieta Pracownik biurowy 20.03-19.08.2017 Rzeszów
15 Mężczyzna Magazynier 20.03-19.08.2017 Rzeszów
16 Kobieta Młodszy kontroler jakości 21.03-20.08.2017 Rzeszów
17 Kobieta Pomoc kuchenna 22.03-21.08.2017 Rzeszów
18 Kobieta Kontroler jakości dostaw 24.03-23.08.2017 Strażów
19 Kobieta Bibliotekarz 01.04-31.08.2017 Jarosław
20 Kobieta Pracownik biurowy – księgowość 01.04-31.08.2017 Sanok
21 Kobieta Pomoc informatyczna 01.04-31.08.2017 Rzeszów
22 Kobieta Fizjoterapeuta 01.04-31.08.2017 Rzeszów
23 Kobieta Asystent księgowego 04.04-03.09.2017 Palikówka
24 Mężczyzna Tokarz – frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 04.04-03.09.2017 Łowisko
25 Mężczyzna Referent ds. Magazynowych 05.04-04.09.2017 Rzeszów
26 Kobieta Pracownik biurowy 06.04-05.09.2017 Zaczernie
27 Mężczyzna Asystent usług pocztowych 06.04-05.09.2017 Rzeszów
28 Mężczyzna Konsultant ds. Sprzedaży 10.04-09.09.2017 Rzeszów
29 Mężczyzna Operator koparko-ładowarki 10.04-09.09.2017 Jeżowe
30 Mężczyzna Młodszy operator obrabiarek sterowanych numerycznie 12.04-11.09.2017 Rzeszów
31 Mężczyzna Młodszy operator obrabiarek sterowanych numerycznie 12.04-11.09.2017 Rzeszów
32 Mężczyzna Operator CNC 12.04-11.09.2017 Tajęcina
33 Mężczyzna Operator obrabiarek 12.04-11.09.2017 Łąka
34 Mężczyzna Pracownik gospodarczy 12.04-11.09.2017 Rzeszów
35 Kobieta Pracownik biurowy 19.04-18.09.2017 Rzeszów
36 Mężczyzna Operator maszyn 24.04-23.09.2017 Jasionka
37 Kobieta Sprzedawca i konsultant sklepu internetowego 24.04-23.09.2017 Rzeszów
38 Kobieta Asystent spedytora 24.04-23.09.2017 Rzeszów
39 Kobieta Sekretarka 08.05-07.10.2017 Rzeszów
40 Mężczyzna Operator produkcji 10.05-09.10.2017 Jasionka
41 Mężczyzna Operator produkcji 10.05-09.10.2017 Jasionka
42 Kobieta Manikiurzystka 10.05-09.10.2017 Rzeszów
43 Kobieta Pracownik biurowy 11.05-10.10.2017 Rzeszów
44 Kobieta Specjalista ds. księgowości 15.05-14.10.2017 Dębica
45 Kobieta Fryzjer 22.05-21.10.2017 Rzeszów
46 Kobieta Pracownik działu obsługi klienta 24.05 -23.10.2017 Rzeszów
47 Mężczyzna Pracownik biurowy 29.05-28.10.2017 Rzeszów
48 Kobieta Pomoc fryzjera 29.05-28.10.2017 Przeworsk
49 Mężczyzna Technolog robót wykończeniowych 30.05-29.10.2017 Miejsce wg zleceń
50  

Kobieta

Manikiurzystka 01.06-31.10.2017 Rzeszów
51 Kobieta Referent ds. zapewnienia jakości 12.06-11.11.2017 Tajęcina
52 Mężczyzna Sprzedawca 22.08-21.01.2018 Jasionka
53 Kobieta Baristka 22.08-21.01.2018 Jasionka
54 Mężczyzna Pomocnik mechanika 28.08-27.01.2018 Stare Miasto
55 Kobieta Asystent nauczyciela 04.09-03.02.2018 Leżajsk
56 Mężczyzna Młodszy programista 04.09-03.02.2018 Rzeszów
57 Mężczyzna Masażysta 04.09-03.02.2018 Rzeszów
58 Kobieta Aplikant adwokacki 05.09-04.02.2018 Łańcut
59 Mężczyzna Pracownik gospodarczy 15.09-14.02.2018 Dynów
60 Mężczyzna Pomoc kucharza 25.09-24.02.2018 Leżajsk
61 Kobieta Pracownik biurowy 26.09-25.02.2018 Rzeszów
62 Mężczyzna Pracownik galerii 10.10-09.03.2018 Rzeszów
63 Mężczyzna Pracownik biurowy 11.10-10.03.2018 Jawornik Polski
64 Kobieta Technik prac biurowych 25.10-24.03.2018 Przemyśl
65 Mężczyzna Pomocnik bibliotekarza 06.11-05.04.2018 Głogów Małopolski
66 Kobieta Pomocnik introligatora 13.11-12.04.2018 Rzeszów
67 Kobieta Kosmetyczka 13.11-12.04.2018 Rzeszów
68 Mężczyzna Pracownik gospodarczy 14.11-13.04.2018 Kolbuszowa
69 Kobieta Pomoc kuchenna 16.11-15.04.2018 Rzeszów
70 Kobieta Młodszy bibliotekarz 20.11-19.04.2018 Rzeszów
71 Mężczyzna Specjalista ds. ecommerce 01.01-31.05.2018 Rzeszów
72 Mężczyzna Mł. Konstruktor próby i badania 01.12-30.04.2018 Rzeszów
73 Mężczyzna Młodszy informatyk 01.12-30.04.2018 Rzeszów
74 Kobieta Pomoc intendenta 12.12-11.05.2018 Wólka Niedźwiedzka
75 Kobieta Organizator obsługi sprzedaży internetowej 12.12-11.05.2018 Przemyśl
76 Kobieta Wizażystka 12.12-11.05.2018 Według zleceń
77 Kobieta Pomoc kuchenna 02.01-01.06.2018 Mielec
78 Kobieta Specjalista ds. administracji obsługi biura 03.01-02.06.2018 Rzeszów
79 Kobieta Pomoc kuchenna 10.01-09.06.2018 Strzyżów
80 Mężczyzna Operator CNC 11.01-10.06.2018 Tajęcina
81 Kobieta Pracownik biurowy-pomoc w rejestracji 11.01-10.06.2018 Rzeszów
82 Mężczyzna Informatyk 01.02-30.06.2018 Leżajsk
83 Kobieta Fizjoterapeuta 06.02-05.07.2018 Stalowa Wola
84 Kobieta Specjalista ds. obsługi biura 07.02-06.07.2018 Rzeszów
85 Kobieta Pracownik kancelaryjny 15.02-14.07.2018 Nisko
86 Mężczyzna Specjalista ds. tworzenia baz danych 19.02-18.07.2018 Wólka Tanewska
87 Mężczyzna Magazynier, asystent sprzedawcy 14.02-13.07.2018 Nienadówka
88 Mężczyzna Młodszy specjalista ds.. e-marketingu 19.02-18.07.2018 Posada Górna
89 Mężczyzna Pomocnik magazyniera 01.03-31.07.2018 Przemyśl
90 Mężczyzna Pracownik biurowy 01.03-31.07.2018 Według zleceń
91 Kobieta Pomoc magazyniera 26.02-25.07.2018 Wólka Niedźwiedzka
92 Kobieta Pakowaczka 01.03-31.07.2018 Strzyżów
93 Mężczyzna Konserwator, praca na recepcji 01.03-31.07.2018 Rzeszów
94 Kobieta Kucharz 01.03-31.07.2018 Nowa Dęba
95 Kobieta Pomoc administracyjna 01.03-31.07.2018 Dębowiec

 

Szczegółowe dane dot. realizowanych staży wraz z dokumentacją dostępne są w Biurze Projektu.

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

2017-05-10

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 647 840,60 zł
Wartość projektu – 1 938 636, 00 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu: 828 os. dorosłych o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 tj.: wykształcenie ukończone na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym niepełnosprawnych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępu do wsparcia w zakresie usług społecznych dla osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zamieszkujących na terenie Gminy Trzebownisko (w myśl przepisów KC) w woj. podkarpackim w okresie do 31.12.2018 r.

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 828 osób dorosłych o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 (niskie kwalifikacje definiowane jako wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z wytycznymi MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji PO na lata 2014-2020), w tym niepełnosprawnych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2018 r. poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych wynikających z potrzeb podkarpackiego rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą TIG (141) przez 240 osób.
Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG (135) przez 155 osób.
Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji z zakresu obsługi urządzeń technicznych przez 383 osób.
W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia zawodowe tj.
– Spawanie metodą TIG 141 stopień I – 260,50 zł*
– Spawanie metodą TIG 141 stopień II – 310,50 zł*
– Spawanie metodą TIG 141 stopień III – 310,50 zł*
– Spawanie metodą MAG 135 stopień I – 262,50 zł*
– Spawanie metodą MAG 135 stopień II – 267,50 zł*
– Operator podestów ruchomych przejezdnych – 119,00 zł**
– Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS – 122,00 zł**
– Operator żurawi przenośnych (HDS) – 117,50 zł**
– Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III – 90,50 zł**
*Uczestnik ponosi 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, odzieży roboczej, wyżywienia)
** Uczestnik ponosi 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, wyżywienia)

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.
Szczegółowe informację można uzyskać u realizatorów projektu.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/2B
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

PARTNERZY PROJEKTU

InterPetro sp. z o.o

ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
tel. 17 8539251, 600 722 565
e-mail: l.litwa@interpetro.com.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr. inż. Jerzy Czerwiński

ul. Zawiszy Czarnego 16
35-082 Rzeszów
tel. 17 860 02 95
e-mail: biuro@osz.com.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

2016-07-26

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Szkolenie-staż-etat!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 433 793,60zł
Wartość projektu – 1 686 816,00 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 70 OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

są w wieku powyżej 29 r.ż. (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają skończone 30 lat),

są długotrwale bezrobotne – w przypadku osób powyżej 25 r. nieprzerwanie przez okres ostatnich min. 12 miesięcy są osobami bezrobotnymi. Osoba bezrobotna to osoba gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia zarówno osoby niezarejestrowane jak i zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP.

zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 os. długotrwale bezrobotnych (42 K,28 M) w wieku powyżej 29 lat zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poprzez udział w kompleksowej ścieżce wsparcia.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

W ramach realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących rezultatów:

37.6 % uczestników projektu uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu;
50% uczestników uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

identyfikację potrzeb uczestnika projektu
grupowe poradnictwo zawodowe
szkolenia zawodowe wg potrzeb
9 miesięczne staże – płatne 1750 zł
indywidualne doradztwo zawodowe
pośrednictwo pracy
zwrot kosztów dojazdu

INFORMACJE KONTAKTOWE

Więcej informacji pod numerem tel. 17 740 22 25, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, ul. Hetmańska 4/12, 35-045 Rzeszów.

UWAGA!!!
REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 29.12.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

2017-02-02

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „EUREKA! – Program wsparcia szkół z terenu Gminy Strzyżów!” współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Okres realizacji – 1.02.2017–30.06.2018 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 847 954,56 PLN

Wartość projektu – 997 593,61 PLN

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupę docelową projektu stanowią szkoły zlokalizowane na obszarze części wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej Strzyżów, tj.: szkoła podstawowa i gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej; szkoła podstawowa i gimnazjum w Zespole Szkół w Żyznowie, szkoła podstawowa i gimnazjum im. św. S. Kostki w Zespole Szkół w Grodzisku, szkoła podstawowa w Zespole Szkół w Żarnowej oraz ich uczniowie (432 osób) i nauczyciele (57 osób).

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym realizacji projektu jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia w 7 szkołach osiągających niskie wyniki edukacyjne w gminie Strzyżów w okresie do 30.06.2018 r. przez rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, w tym w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz zmianę modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, innowacyjności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystania dostępnych źródeł wiedzy oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli odnoszących się do indywidualnego podejścia do pracy z uczniami, w szczególności ze specjalnymi potrzebami.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

Zakłada się następujące efekty realizacji projektu:

361 uczniów nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

50 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

7 szkół i placówek systemu oświaty wykorzystywać będzie sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

7 szkół wykorzystywać będzie doposażenie pracowni przyrodniczych do prowadzenia zajęć edukacyjnych

WSPARCIE ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU

Zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe

Zajęcia dla nauczycieli doskonalące kompetencje zawodowe

Indywidualna terapia logopedyczna oraz RTZ dla uczniów

Doposażenie klasopracowni przyrodniczych

Doposażenie szkół w mobilny sprzęt TIK

Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

INFORMACJE KONTAKTOWE

Więcej informacji pod numerem tel. 17 740 22 25, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, ul. Hetmańska 4/12, 35-045 Rzeszów.

LIDER PROJEKTU
Gmina Strzyżów
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

tel. 17 276 13 54

e-mail: gmina@strzyzow.pl

PARTNER PROJEKTU
Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/2B
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

2017-02-02

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Alfa i Omega – program wsparcia szkół z ternu gminy Radymno” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 341 168,82 zł
Wartość projektu – 1 577 845,68 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
Szkoła Podstawowa (SP) w Zespole Szkół (ZS) w Skołoszowie, SP w ZS w Świętem, SP w ZS w Sośnicy, SP i Gimnazjum (GIM) w
ZS w Ostrowie, SP w ZS w Łazach, SP i GIM w ZS w Korczowej, SP w ZS w Chotyńcu, SP w ZS w Nienowicach oraz ich uczniowie i nauczyciele.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny: Podwyższenie jakości i efektywności kształcenia w 10 szkołach osiągających niskie wyniki edukacyjne w gminie Radymno w okresie do
30.06.2018 poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w tym w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz zmianę modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, innowacyjności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystania dostępnych źródeł wiedzy.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

W ramach realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących rezultatów:

539 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
71 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
8 szkół i placówek systemu oświaty wykorzysta sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
10 szkół  wykorzysta doposażenie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe w programie,
doskonalenie kompetencji nauczycieli,
wyposażenie klasopracowni przyrodniczych,
wyposażenie szkół w mobilny sprzęt TIK,
budowanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Więcej informacji pod numerem tel. 17 740 22 25, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, ul. Hetmańska 4/12, 35-045 Rzeszów.

LIDER PROJEKTU
Gmina Radymno
ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
tel.kom.: 16 6281138

PARTNER PROJEKTU
Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/2B
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

7.02.2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu gminy Trzebownisko” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 562 997,50 zł
Wartość projektu – 662 350, 00 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 400 osób (w tym 245 kobiet, 190 dzieci oraz 40 rodzin) zamieszkujących na terenie Gminy Trzebownisko (w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego), spełniających następujące warunki:

korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniają, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępu do wsparcia w zakresie usług społecznych dla osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zamieszkujących na terenie Gminy Trzebownisko (w myśl przepisów KC) w woj. podkarpackim w okresie do 31.12.2018 r.

ZAKŁADANE REZULTATU PROJEKTU

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w interesie ogólnym w programie – 400 osób (245K)
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących
(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 17
– Liczba rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 40.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

W ramach projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia, określone dla każdego Uczestnika/czki indywidualnie:

– Praca socjalna
– Zasiłki celowe i/lub celowe specjalne
– Konsultacje prawne
– Konsultacje psychologiczne
– Konsultacje pedagogiczne
– Konsultacje związane z poszukiwaniem zatrudnienia
– Terapie psychologiczne
– Spotkania grupowe tematyczne dot. profilaktyki zdrowia dzieci i dorosłych
– Warsztaty dot. profilaktyki uzależnień dla młodzieży
– Warsztaty dot. profilaktyki uzależnień dla dorosłych
– Zajęcia z zakresu zarządzania budżetem domowym
– Treningi kompetencji społecznych
– Szkoła rodziców
– Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, doświadczających przemocy
– Dodatkowe zajęcia opiekuńczo wychowawcze i terapia logopedyczna w świetlicach profilaktyczno wychowawczych
– Półkolonia w formie Wakacji z nauką w w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych.

Szczegółowe informację można uzyskać u realizatorów projektu.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/2B
Tel./fax.: 17 740 22 25 tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

PARTNER PROJEKTU

Urząd Gminy Trzebownisko
Referat Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych (pokój nr. 5)
36-001 Trzebownisko 976
tel. (+48) 17 77 13 743

DOKUMENTY DO POBRANIA

AKTUALNA LISTA REALIZOWANYCH STAŻY W RAMACH PROJEKTU „POWER DO PRACY – EDYCJA II”

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Okres trwania stażu Miejsce odbywania stażu
   1 kobieta pracownik biurowy 07.03-06.09.2018 Leżajsk
2 mężczyzna pracownik biurowy 07.03-06.09.2018 Brzozów
3 kobieta pracownik biurowy 07.03-06.09.2018 Kielnarowa
4 kobieta Fryzjer 09.03-08.09.2018 Rzeszów
5 kobieta aplikant adwokacki 12.03-11.09.2018 Łańcut
6 kobieta pracownik biurowy 12.03-11.09.2018 Rzeszów
7 kobieta Kosmetyczka 12.03-11.09.2018 Rzeszów
8 mężczyzna pracownik techniczny 14.03-13.09.2018 Rzeszów
9 kobieta specjalista ds. obsługi klienta 14.03-13.09.2018 Rzeszów
10 mężczyzna mechanik, blacharz 15.03-14.09.2018 Budy Głogowskie
11 kobieta Sprzedawca 15.03-14.09.2018 Rzeszów
12 kobieta administrator sklepu internetowego 21.03-20.09.2018 Rzeszów
13 mężczyzna spedytor międzynarodowy 21.03-20.09.2018 Rzeszów
14 kobieta asystent ds. księgowości 26.03-25.09.2018 Czarna Sędziszowska
15 kobieta grafik komputerowy 28.03-27.09.2018 Rzeszów
16 kobieta pracownik biurowy 04.04-03.10.2018 Rzeszów
17 kobieta referent ds. technicznych 05.04-04.10.2018 Rzeszów
18 kobieta młodszy specjalista ds. zapewnienia jakości 09.04-08.10.2018 Rzeszów
19 kobieta asystentka stomatologiczna 09.04-08.10.2018 Rzeszów
20. kobieta laborant chemiczny 16.04-15.10.2018 Zabajka
21. kobieta pracownik biurowy 20.04-19.10.2018 Rzeszów
22. kobieta asystent do spraw księgowości 20.04-19.10.2018 Rzeszów
23. Kobieta Inspektor ds. BHP 23.04-22.10.2018 Dębica
24. Kobieta młodszy specjalista ds. personalnych 07.05.-06.11.2018 Rzeszów
25. Kobieta pracownik biurowy 07.05.-06.11.2018 Zaczernie
26. Kobieta pracownik biurowy 07.05.-06.11.2018 Zaczernie
27. Kobieta pracownik biurowy 07.05.-06.11.2018 Zaczernie
28. Kobieta młodszy specjalista ds. księgowości 07.05.-06.11.2018 Rzeszów
29. Kobieta Asystent księgowego 07.05.-06.11.2018 Rzeszów
30. Kobieta Pracownik biurowy 09.05.-08.11.2018 Rzeszów
31. Mężczyzna Spedytor 16.05.-15.11.2018 Rudna Mala
32. Kobieta sprzedawca 21.05.-20.11.2018 Czudec
33. Mężczyzna pracownik biurowy 23.05.-22.05.2018 Rzeszów
34. Kobieta       specjalista ds. szkoleń i rekrutacji 23.05.-22.05.2018 Rzeszów
35. Mężczyzna operator obrabiarek sterowanych numerycznie 01.06.-30.11.2018 Tajęcina
36. Mężczyzna pracownik techniczny 04.06.-03.12.2018 Rzeszów
37. Kobieta recepcjonistka 04.06.-03.12.2018 Rzeszów
38. Kobieta pracownik biurowy 11.06.-10.12.2018 Rzeszów
39. Kobieta Młodszy Asystent Laboratorium Kontroli Jakości 13.06.-12.12.2018 Tarnów
40. Mężczyzna operator koparki jednonaczyniowej 13.06.-12.12.2018 Reszów
41. Kobieta web developer 15.06.-14.12.2018 Rudna Mała
42. Mężczyzna operator obrabiarek streowanych numerycznie 02.07.-01.01.2019 Tajęcina
43. Mężczyzna   Pracownik biurowy 01.08.-31.01.2019 Rzeszów
44. Kobieta Pracownik Działu Operacyjnego 13.08.-12.02.2019 Rudna Mała
45. Kobieta Fryzjer damsko-męski 13.08.-12.02.2019 Rzeszów
46. Mężczyzna Asystent handlowca 13.08.-12.02.2019 Rzeszów
47. Kobieta Fryzjer 14.08.-13.02.2019 Rzeszów
48. Kobieta Sprzedawca/doradca klienta 16.08.-15.02.2019 Rzeszów
49. Kobieta Referent prawny 22.08.-21.02.2019 Rzeszów
50. Kobieta Stylistka paznokci 27.08.-26.02.2019 Rzeszów
51. Kobieta Pracownik fizyczny –pomoc opiekunki 05.09.-04.03.2019 Jasło
52. Kobieta Kosmetolog 03.09.-02.03.2019 Rzeszów
53. Kobieta Pracownik biurowy 03.09.-02.03.2019 Rzeszów
54. Kobieta Sprzedawca 03.09.-02.03.2019 Rzeszów
55. Kobieta Kosmetolog  03.09.-02.03.2019 Rzeszów
56. Kobieta Pracownik sekretariatu – asystent  04.09.-03.03.2019 Łańcut

Szczegółowe dane dot. realizowanych staży wraz z dokumentacją dostępne są w Biurze Projektu.

 

 

SZKOLENIA ZAWODOWE WEDŁUG POTRZEB:

Nazwa wsparcia Data i godziny Miejsce realizacji
„Szkolenie z zakresu obsługi komputera”

(II GRUPA)

19.04.2018r. godz. 8.00-16.00 Rzeszów, al. Pod Kasztanami 16
20.04.2018r. godz. 8.00-16.00
23.04.2018r. godz. 8.00-16.00
24.04.2018r. godz. 8.00-16.00
25.04.2018r. godz. 8.00-16.00
26.04.2018r. godz. 8.00-16.00
27.04.2018r. godz. 8.00-16.00
28.04.2018r. godz. 8.00-16.00
30.04.2018r. godz. 8.00-16.00

 

Nazwa wsparcia Data i godziny Miejsce realizacji
Szkolenie „Kadry i płace” 12.04.2018r. godz. 8.00-16.00 Rzeszów, ul. Kurpiowska 2
13.04.2018r. godz. 8.00-16.00
16.04.2018r. godz. 8.00-16.00
17.04.2018r. godz. 8.00-16.00
18.04.2018r. godz. 8.00-16.00
19.04.2018r. godz. 8.00-16.00
20.04.2018r. godz. 8.00-16.00
23.04.2018r. godz. 8.00-16.00
24.04.2018r. godz. 8.00-16.00

 

Nazwa wsparcia Data i godziny Miejsce realizacji
„Szkolenie z zakresu obsługi komputera”

(I GRUPA)

09.04.2018r. godz. 8.00-16.00 Rzeszów, al. Pod Kasztanami 16
10.04.2018r. godz. 8.00-16.00
11.04.2018r. godz. 8.00-16.00
12.04.2018r. godz. 8.00-16.00
13.04.2018r. godz. 8.00-16.00
14.04.2018r. godz. 8.00-16.00
16.04.2018r. godz. 8.00-16.00
17.04.2018r. godz. 8.00-16.00
18.04.2018r. godz. 8.00-16.00

 

Nazwa wsparcia Data i godziny Miejsce realizacji
„Kosmetyczka”

 

23.04.2018r. godz. 9.00-16.30 Rzeszów, ul. Podwisłocze 46
24.04.2018r. godz. 9.00-16.30
05.05.2018r. godz. 8.00-15.30
07.05.2018r. godz. 8.00-15.30
08.05.2018r. godz. 8.00-15.30
09.05.2018r. godz. 8.00-15.30
10.05.2018r. godz. 8.00-15.30
12.05.2018r. godz. 8.00-15.30
14.05.2018r. godz. 9.00-16.30
15.05.2018r. godz. 9.00-16.30
16.05.2018r. godz. 8.00-15.30
17.05.2018r. godz. 8.00-15.30
19.05.2018r. godz. 8.00-15.30
23.05.2018r. godz. 8.00-15.30
24.05.2018r. godz. 8.00-15.30
26.05.2018r. godz. 8.00-15.30
30.05.2018r. godz. 8.00-15.30
02.06.2018r. godz. 8.00-15.30
06.06.2018r. godz. 8.00-15.30
07.06.2018r. godz. 8.00-15.30
09.06.2018r. godz. 8.00-15.30
13.06.2018r. godz. 8.00-15.30
14.06.2018r. godz. 8.00-15.30
16.06.2018r. godz. 8.00-15.30
20.06.2018r. godz. 8.00-15.30
21.06.2018r. godz. 8.00-15.30
27.06.2018r. godz. 8.00-15.30
28.06.2018r. godz. 8.00-15.30

 

Nazwa wsparcia Data i godziny Miejsce realizacji
„ Operator koparek jednonaczyniowych kl. III”

 

17.04.2018r. godz. 8.00-15.00 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 16
18.04.2018r. godz. 8.00-16.00
19.04.2018r. godz. 8.00-15.00
24.04.2018r. godz. 8.00-16.00
25.04.2018r. godz. 8.00-15.00
26.04.2018r. godz. 8.00-15.00
08.05.2018r. godz. 8.00-15.00
09.05.2018r. godz. 8.00-16.00
10.05.2018r. godz. 8.00-15.00
15.05.2018r. godz. 8.00-16.00
16.05.2018r. godz. 8.00-15.00
17.05.2018r. godz. 8.00-15.00
22.05.2018r. godz. 8.00-16.00
23.05.2018r. godz. 8.00-15.00
24.05.2018r. godz. 8.00-15.00
28.05.2018r. godz. 8.00-14.00
29.05.2018r. godz. 8.00-9.35

 

Nazwa wsparcia Data i godziny Miejsce realizacji
„ Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”

 

23.04.2018r. godz. 8.00-18.00 Rzeszów, ul. Stefana Batorego 15
24.04.2018r. godz. 8.00-18.00
25.04.2018r. godz. 8.00-18.00
26.04.2018r. godz. 8.00-18.00
27.04.2018r. godz. 8.00-18.00
28.04.2018r. godz. 8.00-18.00
07.05.2018r. godz. 8.00-18.00
08.05.2018r. godz. 8.00-18.00
09.05.2018r. godz. 8.00-18.00
10.05.2018r. godz. 8.00-18.00
11.05.2018r. godz. 8.00-18.00
12.05.2018r. godz. 8.00-18.00

II TURA REALIZACJI PROJEKTU

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Nazwa wsparcia Okres realizacji wsparcia Miejsce realizacji
Indywidualne doradztwo zawodowe* 10.07.2018r.-03.08.2018r.

Rzeszów,

ul. Hetmańska 4/5

*dokładna godzina realizacji wsparcia ustalana jest indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu.

Nazwa wsparcia Data Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(III GRUPA)

(IV GRUPA)

06.08.2018r. Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
07.08.2018r.
08.08.2018r.
09.08.2018r.
Nazwa wsparcia Data Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(I GRUPA)

(II GRUPA)

26.07.2018r. Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
27.07.2018r.
02.08.2018r.
03.08.2018r.

POŚREDNICTWO PRACY*

*dokładna data i godzina realizacji wsparcia ustalana jest indywidualnie z każdym uczestnikiem Projektu. Wsparcie udzielane według potrzeb.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH II TURA

Nazwa szkolenia Data Godzina rozpoczęcia

i zakończenia zajęć*

Miejsce realizacji
Szkolenie z zakresu

obsługi komputera – ECDL

03.09.2018 9:00 – 14:30 Rzeszów, Aleja Pod

Kasztanami 16,

sala informatyczna

04.09.2018 9:00 – 14:30
06.09.2018 9:00 – 15:15
07.09.2018 9:00 – 15:15
10.09.2018 9:00 – 15:15
11.09.2018 9:00 – 15:15
13.09.2018 9:00 – 15:15
14.09.2018 9:00 – 15:15
17.09.2018 9:00 – 14:30
19.09.2018 9:00 – 14:30
20.09.2018 9:00 – 14:30
21.09.2018 9:00 – 14:30

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa szkolenia Data Godzina rozpoczęcia

i zakończenia zajęć*

Miejsce realizacji
Szkolenie z zakresu eksploatacji

urządzeń, instalacji i

sieci grup I, II i III

03.09.2018 16:00 – 20:00 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 2,

Zakład Doskonalenia

Zawodowego

04.09.2018 16:00 – 20:00
05.09.2018 16:00 – 20:00
06.09.2018 16:00 – 20:00
07.09.2018 16:00 – 19:15
10.09.2018 16:00 – 20:00
11.09.2018 16:00 – 20:00
12.09.2018 16:00 – 19:15
13.09.2018

Egzamin kwalifikacyjny

16:00

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Nazwa szkolenia Data Godzina rozpoczęcia

i zakończenia zajęć*

Miejsce realizacji
Szkolenie z zakresu

„Kadry i Płace”

12.09.2018 8:00-14:30 Rzeszów, Aleja

Piłsudskiego 31,

sala 205

13.09.2018 8:00-14:30
14.09.2018 8:00-13:00
18.09.2018 8:00-14:30
19.09.2018 8:00-14:30
20.09.2018 8:00-14:30
21.09.2018 8:00-13:00
24.09.2018 8:00-14:30
25.09.2018 8:00-14:30
26.09.2018 8:00-13:00
27.09.2018 8:00-14:30
28.09.2018

Egzamin zewn. VCC

8:00-14:30

15:00

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

HARMONOGRAM SZKOLENIA OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC

Nazwa szkolenia Data Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć* Miejsce realizacji
Szkolenie „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” 17.09.2018 8:30-12:00 Rzeszów, Aleja Piłsudskiego 2
18.09.2018 8:00-15:00
19.09.2018 10:00-17:00
20.09.2018 12:00-19:00
21.09.2018 10:00-17:00
22.09.2018 8:00-15:00
24.09.2018 12:00-19:00
25.09.2018 8:00-15:00
26.09.2018 12:00-19:00
27.09.2018 12:00-19:00
28.09.2018 10:00-17:00
29.09.2018 8:00-15:00
01.10.2018 12:00-17:00
02.10.2018 8:30-12:00
03.10.2018 13:00-18:30
06.10.2018 8:00-15:00

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

HARMONOGRAM SZKOLENIA FRYZJER

Nazwa szkolenia Data Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć* Miejsce realizacji
Szkolenie „Fryzjer” 17.09.2018 09:00-15:45 Rzeszów,
ul. Pułaskiego 7/12, Salon fryzjerski „Loczek”
18.09.2018 09:00-15:45
19.09.2018 09:00-15:45
20.09.2018 09:00-15:45
21.09.2018 09:00-15:45
24.09.2018 09:00-15:45
25.09.2018 09:00-15:45
26.09.2018 09:00-15:45
27.09.2018 09:00-15:45
28.09.2018 09:00-15:45
01.10.2018 09:00-15:45
02.10.2018 09:00-15:45
03.10.2018 09:00-15:45
04.10.2018 09:00-15:45
05.10.2018 09:00-15:45
08.10.2018 09:00-15:45
09.10.2018 09:00-15:45
10.10.2018 09:00-15:45
11.10.2018 09:00-15:45
12.10.2018 09:00-15:45
15.10.2018 09:00-15:45
16.10.2018 09:00-15:45
17.10.2018 09:00-15:45
18.10.2018 09:00-15:45
19.10.2018 09:00-15:45
22.10.2018 09:00-15:45
23.10.2018 09:00-15:45
24.10.2018 09:00-15:45
25.10.2018 09:00-15:45
26.10.2018 09:00-15:45
29.10.2018 09:00-15:45
30.10.2018 09:00-15:45
31.10.2018 09:00-15:45
05.11.2018 09:00-15:45
06.11.2018 09:00-15:45

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

HARMONOGRAM SZKOLENIA OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Nazwa szkolenia Data Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć* Miejsce realizacji
Szkolenie „Opiekun w żłobku
lub klubie dziecięcym”
26.09.2018 08:00-16:00 Rzeszów,
Al. Piłsudskiego 2, jeden ze żłobków „Maluszkowo” na terenie Rzeszowa
27.09.2018 08:00-16:00
28.09.2018 08:00-17:00
01.10.2018 08:00-16:00
02.10.2018 08:00-16:00
03.10.2018 08:00-16:00
04.10.2018 08:00-16:00
05.10.2018 08:00-15:00
08.10.2018 08:00-16:00
09.10.2018 08:00-16:00
10.10.2018 08:00-16:00
02.10.2018 08:00-16:00
03.10.2018 08:00-16:00
04.10.2018 08:00-16:00
05.10.2018 08:00-16:00
08.10.2018 08:00-16:00
09.10.2018 08:00-16:00
10.10.2018 08:00-16:00
11.10.2018 08:00-16:00
15.10.2018 08:00-16:00
16.10.2018 08:00-16:00
17.10.2018 08:00-16:00
18.10.2018 08:00-16:00
19.10.2018 08:00-16:00
22.10.2018 08:00-16:00
23.10.2018 08:00-16:00
24.10.2018 08:00-16:00
25.10.2018 08:00-16:00
26.10.2018 08:00-16:00
29.10.2018 08:00-16:00
30.10.2018 08:00-16:00
31.10.2018 08:00-16:00
05.11.2018 08:00-16:00
06.11.2018 08:00-16:45
07.11.2018 08:00-16:45
08.11.2018 08:00-16:45
09.11.2018 08:00-16:45
13.11.2018 08:00-16:45
14.11.2018 08:00-16:45
15.11.2018 08:00-16:45
16.11.2018 08:00-16:45

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

HARMONOGRAM SZKOLENIA OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH KAT. II Ż

Nazwa szkolenia Data Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć* Miejsce realizacji
Szkolenie „Operator żurawi przenośnych kat. II Ż” 15.10.2018 16:00-21:00 Rzeszów,
ul. Zawiszy Czarnego 16
16.10.2018 16:00-21:00
17.10.2018 16:00-21:00
18.10.2018 16:00-19:15
19.10.2018 16:00-21:00
20.10.2018 8:00-13:45

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

HARMONOGRAM SZKOLENIA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH KAT. I,II,III WJO

Nazwa szkolenia Data Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć* Miejsce realizacji
Szkolenie „Operator Wózków Jezdniowych Podnośnikowych
z Wymianą Butli Gazowych
Kat. I,II,III WJO”
25.10.2018 16:00-21:00 Rzeszów,
ul. Zawiszy Czarnego 16
26.10.2018 16:00-21:00
27.10.2018 08:00-15:00
29.10.2018 16:00-21:00
30.10.2018 16:00-21:00
31.10.2018 16:00-21:00
05.11.2018 16:00-21:00
06.11.2018 16:00-21:00
07.11.2018 16:00-21:00
08.11.2018 16:00-21:00
09.11.2018 16:00-21:00

* godzina dydaktyczna kursu – liczy 45 minut

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki