Projekty Aktualnie Realizowane

DATA PUBLIKACJI

09.01.2018

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „POWER do pracy – edycja II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 256 507,20 zł
Wartość projektu – 1 324 507,20 zł

DOCELOWA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 100 OSÓB (60 K i 40 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU DO 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  • aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,
  • są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
  • zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
  • nie pracujących (nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło).

Grupę docelową stanowić będzie 85 osób biernych zawodowo i 15 osób bezrobotnych.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60K i 40M) młodych do 29l., w tym niepełnosprawnych, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, w tym 85 (51K, 34M) osób biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy i 15 (9K, 6M) osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie pracy zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w myśl przepisów KC poprzez udział w poradnictwie zawodowym indywidualnym i grupowym, kursach i szkoleniach zawodowych, stażach oraz w pośrednictwie pracy.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
– 17% osób niepełnosprawnych uczestników projektu uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 35% uczestników długotrwale bezrobotnych projektu uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 48% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.
– 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do grupy osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Indywidualne doradztwo zawodowe,
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe,
Szkolenia zawodowe wg potrzeb,
6 miesięczne staże zawodowe – płatne 1280,26 zł
Pośrednictwo pracy,
Zwrot kosztów dojazdu.

KONTAKT

Więcej informacji pod numerami telefonów: 17 740 22 25, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, ul. Hetmańska 4/2B, 35-045 Rzeszów.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU TRWA OD DNIA 10.01.2018 DO DNIA 31.01.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA PUBLIKACJI

02.11.2016

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Praca – to się opłaca!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 374 468,57 zł
Wartość projektu – 1 495 776,00 zł

DOCELOWA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 110 OSÓB (w tym 66 kobiet)  WIEKU 15-29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJACE WARUNKI:

zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
nie pracujących ( nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło),
są bierni zawodowo lub bezrobotni – nie są zarejestrowani w urzędzie pracy,
aktualnie nie kształcących się stacjonarnie,
aktualnie nie szkolących się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych).

Grupę docelową stanowić będą 50% osoby bierne zawodowo i 50% osoby niepełnosprawne.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 os.(w tym 66 Kobiet) w wieku 15-29l. zamieszkujących woj.podkarpackie w myśl przepisów kodeksu cywilnego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym min. 50% grupy będą stanowić osoby bierne zawodowo i min. 50% osoby niepełnosprawne poprzez udział w Indywidualnym doradztwie zawodowym, udział w warsztatach poradnictwa zawodowego, szkoleniach zawodowych według potrzeb, stażach zawodowych i pośrednictwie pracy.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

– 17% osób niepełnosprawnych uczestników projektu uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 48% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do grupy osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.- 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do grupy osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie lub rozpocznie.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

indywidualne doradztwo zawodowe
warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe
szkolenia zawodowe wg potrzeb
5 miesięczne staże – płatne 1600 zł
pośrednictwo pracy
zwrot kosztów dojazdu

KONTAKT

Więcej informacji pod numerami telefonów: 17 740 22 25, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, ul. Hetmańska 4/2B, 35-045 Rzeszów.

UWAGA!! PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW PROJEKTU OD DNIA 1.09.2017 DO DNIA 20.10.2017

Ogłoszenie o II TURZE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Praca – to się opłaca!”

DOKUMENTY DO POBRANIA

WARSZTATY GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE - GRUPA III

Informujemy, iż w dniach 24-25.08.2017r. oraz 28-29.08.2017r. realizowane będą Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(GRUPA III)

24.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
25.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
28.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
29.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5

WARSZTATY GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE - GRUPA I i II

Informujemy, iż w dniach 10-11.08.2017r. oraz 16-17.08.2017r. realizowane będą Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe dla grupy I i II. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(GRUPA I)

10.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
11.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
16.08.2017r. 8:00-14:00 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
17.08.2017r. 8:00-14:00 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5

 

Nazwa wsparcia Data Godziny realizacji Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(GRUPA II)

10.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
11.08.2017r. 8:00-14:45 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Nazwa wsparcia Data Miejsce realizacji
Indywidualne doradztwo zawodowe* 24.07.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
25.07.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
26.07.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
27.07.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
31.07.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
01.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
02.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
03.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
04.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
07.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5
08.08.2017 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/5

* dokładna godzina realizacji wsparcia ustalana jest indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA UCZESTNIKOM PROJEKTU

Do pobrania: Harmonogram udzielania wsparcia uczestnikom projektu „Praca – to się opłaca!”

Aktualna lista realizowanych staży w ramach projektu „Praca – to się opłaca!”
(POWR.01.02.02-18-0004/16)

 

Lp. Osoba Stanowisko Okres trwania stażu Miejsce odbywania stażu
1 Kobieta Fizjoterapeuta 23.01-22.06.2017 Rzeszów
2 Kobieta Osoba sprzątająca 23.01-22.06.2017 Rzeszów
3 Kobieta Sprzedawca 23.01-22.06.2017 Rzeszów
4 Kobieta Pracownik biurowy- księgowość 23.01-22.06.2017 Rzeszów
5 Mężczyzna Pracownik gospodarczy 25.01-24.06.2017 Rzeszów
6 Kobieta Młodszy opiekun 01.02-30.06.2017 Zalesie
7 Mężczyzna Stolarz 01.02-30.06.2017 Jasionka
8 Kobieta Fizjoterapeuta-opiekun 01.02-30.06.2017 Rzeszów
9 Kobieta Asystent działu jakości 08.02-07.07.2017 Sędziszów Małopolski
10 Kobieta Młodszy specjalista ds. kadr 13.02-12.07.2017 Rzeszów
11 Kobieta Referent ds. Księgowości 15.02-14.07.2017 Rzeszów
12 Kobieta Referent ds. Księgowości 13.03-12.08.2017 Łańcut
13 Kobieta Pomoc administracyjna 13.03-12.08.2017 Rzeszów
14 Kobieta Pracownik biurowy 20.03-19.08.2017 Rzeszów
15 Mężczyzna Magazynier 20.03-19.08.2017 Rzeszów
16 Kobieta Młodszy kontroler jakości 21.03-20.08.2017 Rzeszów
17 Kobieta Pomoc kuchenna 22.03-21.08.2017 Rzeszów
18 Kobieta Kontroler jakości dostaw 24.03-23.08.2017 Strażów
19 Kobieta Bibliotekarz 01.04-31.08.2017 Jarosław
20 Kobieta Pracownik biurowy – księgowość 01.04-31.08.2017 Sanok
21 Kobieta Pomoc informatyczna 01.04-31.08.2017 Rzeszów
22 Kobieta Fizjoterapeuta 01.04-31.08.2017 Rzeszów
23 Kobieta Asystent księgowego 04.04-03.09.2017 Palikówka
24 Mężczyzna Tokarz – frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 04.04-03.09.2017 Łowisko
25 Mężczyzna Referent ds. Magazynowych 05.04-04.09.2017 Rzeszów
26 Kobieta Pracownik biurowy 06.04-05.09.2017 Zaczernie
27 Mężczyzna Asystent usług pocztowych 06.04-05.09.2017 Rzeszów
28 Mężczyzna Konsultant ds. Sprzedaży 10.04-09.09.2017 Rzeszów
29 Mężczyzna Operator koparko-ładowarki 10.04-09.09.2017 Jeżowe
30 Mężczyzna Młodszy operator obrabiarek sterowanych numerycznie 12.04-11.09.2017 Rzeszów
31 Mężczyzna Młodszy operator obrabiarek sterowanych numerycznie 12.04-11.09.2017 Rzeszów
32 Mężczyzna Operator CNC 12.04-11.09.2017 Tajęcina
33 Mężczyzna Operator obrabiarek 12.04-11.09.2017 Łąka
34 Mężczyzna Pracownik gospodarczy 12.04-11.09.2017 Rzeszów
35 Kobieta Pracownik biurowy 19.04-18.09.2017 Rzeszów
36 Mężczyzna Operator maszyn 24.04-23.09.2017 Jasionka
37 Kobieta Sprzedawca i konsultant sklepu internetowego 24.04-23.09.2017 Rzeszów
38 Kobieta Asystent spedytora 24.04-23.09.2017 Rzeszów
39 Kobieta Sekretarka 08.05-07.10.2017 Rzeszów
40 Mężczyzna Operator produkcji 10.05-09.10.2017 Jasionka
41 Mężczyzna Operator produkcji 10.05-09.10.2017 Jasionka
42 Kobieta Manikiurzystka 10.05-09.10.2017 Rzeszów
43 Kobieta Pracownik biurowy 11.05-10.10.2017 Rzeszów
44 Kobieta Specjalista ds. księgowości 15.05-14.10.2017 Dębica
45 Kobieta Fryzjer 22.05-21.10.2017 Rzeszów

 

Szczegółowe dane dot. realizowanych staży wraz z dokumentacją dostępne są w Biurze Projektu.

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

2017-05-10

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 647 840,60 zł
Wartość projektu – 1 938 636, 00 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu: 828 os. dorosłych o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 tj.: wykształcenie ukończone na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym niepełnosprawnych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępu do wsparcia w zakresie usług społecznych dla osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zamieszkujących na terenie Gminy Trzebownisko (w myśl przepisów KC) w woj. podkarpackim w okresie do 31.12.2018 r.

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 828 osób dorosłych o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 (niskie kwalifikacje definiowane jako wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z wytycznymi MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji PO na lata 2014-2020), w tym niepełnosprawnych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2018 r. poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych wynikających z potrzeb podkarpackiego rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą TIG (141) przez 240 osób.
Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG (135) przez 155 osób.
Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji z zakresu obsługi urządzeń technicznych przez 383 osób.
W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia zawodowe tj.
– Spawanie metodą TIG 141 stopień I – 260,50 zł*
– Spawanie metodą TIG 141 stopień II – 310,50 zł*
– Spawanie metodą TIG 141 stopień III – 310,50 zł*
– Spawanie metodą MAG 135 stopień I – 262,50 zł*
– Spawanie metodą MAG 135 stopień II – 267,50 zł*
– Operator podestów ruchomych przejezdnych – 119,00 zł**
– Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS – 122,00 zł**
– Operator żurawi przenośnych (HDS) – 117,50 zł**
– Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III – 90,50 zł**
*Uczestnik ponosi 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, odzieży roboczej, wyżywienia)
** Uczestnik ponosi 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, wyżywienia)

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.
Szczegółowe informację można uzyskać u realizatorów projektu.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/2B
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

PARTNERZY PROJEKTU

InterPetro sp. z o.o

ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
tel. 17 8539251, 600 722 565
e-mail: l.litwa@interpetro.com.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr. inż. Jerzy Czerwiński

ul. Zawiszy Czarnego 16
35-082 Rzeszów
tel. 17 860 02 95
e-mail: biuro@osz.com.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

2016-07-26

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Szkolenie-staż-etat!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 433 793,60zł
Wartość projektu – 1 686 816,00 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 70 OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

są w wieku powyżej 29 r.ż. (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają skończone 30 lat),

są długotrwale bezrobotne – w przypadku osób powyżej 25 r. nieprzerwanie przez okres ostatnich min. 12 miesięcy są osobami bezrobotnymi. Osoba bezrobotna to osoba gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia zarówno osoby niezarejestrowane jak i zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP.

zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 os. długotrwale bezrobotnych (42 K,28 M) w wieku powyżej 29 lat zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poprzez udział w kompleksowej ścieżce wsparcia.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

W ramach realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących rezultatów:

37.6 % uczestników projektu uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu;
50% uczestników uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

identyfikację potrzeb uczestnika projektu
grupowe poradnictwo zawodowe
szkolenia zawodowe wg potrzeb
9 miesięczne staże – płatne 1750 zł
indywidualne doradztwo zawodowe
pośrednictwo pracy
zwrot kosztów dojazdu

INFORMACJE KONTAKTOWE

Więcej informacji pod numerem tel. 17 740 22 25, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, ul. Hetmańska 4/12, 35-045 Rzeszów.

UWAGA!!!
REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 29.12.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

7.02.2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu gminy Trzebownisko” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 562 997,50 zł
Wartość projektu – 662 350, 00 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 400 osób (w tym 245 kobiet, 190 dzieci oraz 40 rodzin) zamieszkujących na terenie Gminy Trzebownisko (w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego), spełniających następujące warunki:

korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniają, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępu do wsparcia w zakresie usług społecznych dla osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zamieszkujących na terenie Gminy Trzebownisko (w myśl przepisów KC) w woj. podkarpackim w okresie do 31.12.2018 r.

ZAKŁADANE REZULTATU PROJEKTU

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w interesie ogólnym w programie – 400 osób (245K)
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących
(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 17
– Liczba rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 40.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

W ramach projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia, określone dla każdego Uczestnika/czki indywidualnie:

– Praca socjalna
– Zasiłki celowe i/lub celowe specjalne
– Konsultacje prawne
– Konsultacje psychologiczne
– Konsultacje pedagogiczne
– Konsultacje związane z poszukiwaniem zatrudnienia
– Terapie psychologiczne
– Spotkania grupowe tematyczne dot. profilaktyki zdrowia dzieci i dorosłych
– Warsztaty dot. profilaktyki uzależnień dla młodzieży
– Warsztaty dot. profilaktyki uzależnień dla dorosłych
– Zajęcia z zakresu zarządzania budżetem domowym
– Treningi kompetencji społecznych
– Szkoła rodziców
– Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, doświadczających przemocy
– Dodatkowe zajęcia opiekuńczo wychowawcze i terapia logopedyczna w świetlicach profilaktyczno wychowawczych
– Półkolonia w formie Wakacji z nauką w w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych.

Szczegółowe informację można uzyskać u realizatorów projektu.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/2B
Tel./fax.: 17 740 22 25 tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

PARTNER PROJEKTU

Urząd Gminy Trzebownisko
Referat Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych (pokój nr. 5)
36-001 Trzebownisko 976
tel. (+48) 17 77 13 743

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki