Projekty Aktualnie Realizowane

Szkolenie – staż- etat-edycja II

Dobry krok w przyszłość!

Praca-aktywizacja

Projekt „Praca-aktywizacja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 331 725,20 zł
Wartość projektu – 1 401 816,00 zł
PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 100 OSÓB (60 K i 40 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU DO 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
– aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,
– są bierne zawodowo,
– zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
– nie pracujących (nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło).

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60K i 40M) młodych do 29l., w tym niepełnosprawnych, osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w myśl przepisów KC poprzez udział w indywidualnym doradztwie zawodowym, warsztatach grupowe poradnictwo zawodowe,  szkoleniach zawodowych, stażach oraz w pośrednictwie pracy.
Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
– 39% osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach) uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
– 54% osób należących do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.
OFEROWANE FORMY WSPARCIA
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY

-Indywidualne doradztwo zawodowe,
-Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe,
-Szkolenia zawodowe wg potrzeb,
-6 miesięczne staże zawodowe – płatne 1017,40 zł
-Pośrednictwo pracy,
-Stypendium szkoleniowe,
-Zwrot kosztów dojazdu na indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe,
-Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie odbywania stażu zawodowego.
Więcej informacji pod numerami telefonów: 784 405 402, 691 182 539
oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, Pl. Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów.

I TURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ZOSTAŁA WYDŁUŻONA DO DNIA 17.01.2019.

II TURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ OD 06.05.2019. NABÓR W RAMACH II TURY PROWADZIMY DO 03.06.2019 R.

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA W RAMACH II TURY  ZOSTAŁA WYDŁUŻONA DO 07.06.2019R.

Zapraszamy do udziału![/vc_column_text]

DOKUMENTY DO POBRANIA

[/vc_tta_section]

Aktualna lista realizowanych staży w ramach projektu „Praca – aktywizacja”
(POWR.01.02.02-18-0061/18)

Lista_realizowanych_staży

Harmonogramy realizacji szkoleń zawodowych w ramach I TURY NABORU:

1. Szkolenie z zakresu obsługi komputera

harmonogram szkolenia_obsługa komputera ECDL Base

2. Szkolenie – kosmetyczka

harmonogram szkolenia_kosmetyczka

3. Szkolenie – opiekun w żłobku i klubie dziecięcym

harmonogram szkolenia_ opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym

4. Szkolenie – kadry i płace

Harmonogram -kadry i płace

5. Szkolenie – operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

harmonogram_operator maszyn CNC

6. Szkolenie – operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat. I, II, III WJO

harmonogram szkolenia_wózki jezdniowe podnośnikowe kat. I WJO

7. Szkolenie – AutoCAD

harmonogram_AutoCAD poziom I, II, III

I tura realizacji projektu

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Nazwa wsparcia Okres realizacji wsparcia Miejsce realizacji
Indywidualne doradztwo zawodowe*

I tura rekrutacji

21.01.2019r.-11.02.2019r. Rzeszów,
ul. Plac Śreniawitów 9/1
Nazwa wsparcia Okres realizacji wsparcia Miejsce realizacji
Indywidualne doradztwo zawodowe*

II tura rekrutacji

08.06.2019r.-28.06.2019r. Rzeszów,
ul. Plac Śreniawitów 9/1

*dokładna godzina realizacji wsparcia ustalana jest indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu.

Nazwa wsparcia Data i godzina wsparcia Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(I GRUPA)

31.01.2019r. godz. 8.00 -14.45 Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
01.02.2019r. godz. 8.00 -14.45
04.02.2019r. godz. 8.00 -14.45
 
Nazwa wsparcia Data i godzina wsparcia
Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(II i III GRUPA)

19.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

20.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

21.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Nazwa wsparcia Data i godzina wsparcia
Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(IV i V GRUPA)

26.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

27.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

28.02.2019r. godz. 8.00 -14.45

Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Nazwa wsparcia Data i godzina wsparcia
Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(VI i VII GRUPA)

25.06.2019r. godz. 8.00 -14.45

26.06.2019r. godz. 8.00 -14.45

27.06.2019r. godz. 8.00 -14.45

Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Nazwa wsparcia Data i godzina wsparcia
Miejsce realizacji
Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe

(VIII i IX GRUPA)

09.07.2019r. godz. 8.00 -14.45

10.07.2019r. godz. 8.00 -14.45

11.07.2019r. godz. 8.00 -14.45

Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1

Aktualności

29.01.2019r.

Stowarzyszenie CRAS informuje, że od dnia 01.02.2019 r. rozpoczyna rekrutację do projektu „Szkolenie-staż-etat-edycja II”.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby długotrwale bezrobotne, które bez pracy pozostają przez ponad 12 ostatnich miesięcy, w wieku 30+.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania znajdują się poniżej.

25.01.2019r.

Informujemy Uczestników projektu, że na początku lutego 2019r. personel projektu telefonicznie/e-meil poinformuje o terminach realizacji szkoleń zawodowych.

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Informujemy, iż Grupowe poradnictwo zawodowe dla grup I i II odbędzie się w terminach 02,03,04.01.2019r. od godziny 8:00 w salach szkoleniowych na ul. Plac Śreniawitów 9/1 w Rzeszowie, natomiast dla grup III i IV w dniach 10,11,14.01.2019r. od godziny 8:00.

Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do której grupy zostali przypisani.

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że pierwsze formy wsparcia udzielane w ramach realizowanego projektu dotyczące Identyfikacji potrzeb uczestnika projektu rozpoczną się od dnia 07.12.2018r. O dokładnej godzinie spotkań Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

REKRUTACJA

Informujemy, iż rekrutacja do I tury projektu została zakończona.

12.10.2018r.

Z dniem 15.10.2018r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Szkolenie-staż-etat – edycja II”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które ukończyły 30 lat i pozostają bez pracy ponad 12 miesięcy.

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-032 Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

12.10.2018

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Szkolenie-staż-etat – edycja II” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowa

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 333 056,76 zł
Wartość projektu – 1 568 302,08 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu: 80 osób długotrwale bezrobotnych w tym 45 kobiet i 35 mężczyzn w wieku powyżej 29 r. ż. zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób długotrwale bezrobotnych (45K i 35M) w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poprzez udział w kompleksowej ścieżce wsparcia.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Osiągnięcie celu głównego projektu wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020.

U każdego z uczestników projektu, który skorzysta z zindywidualizowanej ścieżki wsparcia (identyfikacja potrzeb uczestnika, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia wg potrzeb, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) zwiększy się możliwość jego zatrudnienia a tym samym poprawi się jego sytuacja na rynku pracy.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-032 Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

DATA OPUBLIKOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

16.01.2019r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Dobry krok w przyszłość!” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 329 935,56 zł
Wartość projektu – 1 564 630,08 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu: 80 osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn w wieku powyżej 29 r. ż. zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem główny projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób bezrobotnych (40K i 40M) o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poprzez udział w kompleksowej ścieżce wsparcia.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Osiągnięcie celu głównego projektu wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020.

U każdego z uczestników projektu, który skorzysta z zindywidualizowanej ścieżki wsparcia (indywidualny plan działania, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) zwiększy się możliwość jego zatrudnienia a tym samym poprawi się jego sytuacja na rynku pracy.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-045 Rzeszów, ul. Plac Śreniawitów 9/1
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539

Tel. kom.: 784 405 402
e-mail: biuro@cras.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz rekrutacyjny Dobry krok w przyszłość1.doc

Formularz rekrutacyjny Dobry krok w przyszłość1

Oświadczenia Dobry krok w przyszłość1.doc

Oświadczenia Dobry krok w przyszłość1

Regulamin projektu Dobry krok w przyszłość1.doc

Regulamin projektu Dobry krok w przyszłość1

       
       
     
     
     
       
       
     
     
     
       
       
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

       
       
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
     
     
     
       
       
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki