Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz ze Stowarzyszeniem „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej oraz 14 Partnerami reprezentującymi Jednostki Samorządu Terytorialnego realizuje projektu pn
„Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziców adopcyjnych, kadry realizującej działania
w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 r.  – 28.02.2026 r.

W ramach projektu zaplanowano realizację 12 zadań:

 1. Wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
 2. Działania skierowane do dzieci i młodzieży wymagających wsparcia.
 3. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej.
 4. Utworzenie i funkcjonowanie mieszkania treningowego w Krośnie.
 5. Utworzenie i funkcjonowanie 5 mieszkań treningowych w Górnie.
 6. Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie.
 7. Poszerzenie działalności prowadzonej placówki wsparcia dziennego w Krośnie o pracę podwórkową.
 8. Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Nowym Żmigrodzie.
 9. Poszerzenie działalności prowadzonej placówki wsparcia dziennego w Ropczycach.
 10. Szkolenia podnoszące kompetencje personelu świetlic funkcjonujących w ramach projektu.
 11. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz adopcyjnego.
 12. Wsparcie na rzecz dzieci/młodzieży/rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez pozostałych Partnerów projektu.

W ramach projektu Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej odpowiada za realizację
dwóch zadań skierowanych do:

 1. Rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

  Zaplanowane wsparcie w ramach zadania:
 • Konsultacje dietetyczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych.
 • Konsultacje prawne dla rodziców/ opiekunów prawnych.
 • Superwizje dla rodzin.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych.
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne dla rodziców/ opiekunów prawnych w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.
 • Coaching dla rodzin.
 • Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych.
 • Grupy samopomocowe dla rodzin zastępczych.
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w grupie samopomocowej dla rodzin zastępczych.
 • Wyjazdy terapeutyczne dla rodzin przeżywających trudności.
 • Wyjazdy terapeutyczne dla rodzin zastępczych.
 • Wyjazdy terapeutyczno – wytchnieniowe dla rodzin zastępczych.
 • Utworzenie 3 miejsc pracy/spotkań z rodziną/realizacja treningu umiejętności wychowawczych.

  2. Osób usamodzielnianych, opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej

  Zaplanowane wsparcie w ramach zadania:
 • Trening finansowy.
 • Trening farmakologiczny.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe.
 • Kursy kwalifikacyjne/kompetencyjne, w tym zawodowe dla osób w wieku 18-25 r. ż.
 • Staże.
 • Wyjazd terapeutyczno – szkoleniowy dla osób 18-25 r. ż.

Główne rezultaty projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych, przygotowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków instytucji opieki całodobowej będących
w procesie usamodzielnienia do 25 r. ż. do samodzielnego funkcjonowania poza placówką.

Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł

Łączna wysokość dofinansowania: 15 412 976,72 zł
(w tym ze środków europejskich 13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).

Dokumentacja rekrutacyjna do projektu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne dla rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

Dokumenty rekrutacyjne dla osób usamodzielnianych, opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej