Szkolenie-staż-etat – edycja III

Projekt „Szkolenie-staż-etat – edycja III” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowa

Łączna wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej – 1 599 433,84 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich – 1 599 433,84 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 188 68,69 zł

Wartość projektu – 1 881 686,88 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu: 80 osób długotrwale bezrobotnych w tym 45 kobiet i 35 mężczyzn w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanych ze środków EFS poprzez udział w kompleksowej ścieżce wsparcia.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób długotrwale bezrobotnych (45K i 35M) w wieku w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanych ze środków EFS.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Osiągnięcie celu głównego projektu wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020.

U każdego z uczestników projektu, który skorzysta z zindywidualizowanej ścieżki wsparcia (identyfikacja potrzeb uczestnika, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia wg potrzeb, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) zwiększy się możliwość jego zatrudnienia, a tym samym poprawi się jego sytuacja na rynku pracy.

REALIZATOR PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-032 Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA