„Nowe Horyzonty”

HARMONOGRAMY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO ZAWODOWE

POŚREDNICTWO PRACY

WSPARCIE TRENERA AKTYWIZACJI

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

SZKOLENIA ZAWODOWE WG POTRZEB

STAŻE ZAWODOWE

INFORMACJE O PROJEKCIE

Okres realizacji: projekt „Nowe Horyzonty” jest realizowany w okresie 01.03.2024 r. – 31.03.2025 r.

Cel projektu: wejście na rynek pracy 20 osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia , w wieku aktywności zawodowej tj. osoby które nie osiągnęły wieku emerytalnego, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, poprzez realizację indywidualnej, kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 20 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 16 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub posiadające aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie
  o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • nie osiągnęły wieku emerytalnego,
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego:

 • osobiście w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach
  pracy biura tj. 9:00-14.00,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura projektu: 35-032 Rzeszów, ul. Plac Śreniawitów 9/1,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (czytelne skany podpisanych dokumentów) na adres: biuro@cras.org.pl.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 1. W ramach projektu zostanie realizowana zindywidualizowana ścieżka wsparcia, obejmująca następujące formy wsparcia:
 2. Ocena gotowości psychofizycznej do uczestnictwa w projekcie – wsparcie indywidualne.
 3. Doradztwo zawodowe, którego celem jest przygotowanie i wdrożenie dla każdego Uczestnika Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej. Wsparcie realizowane w wymiarze 4 spotkania x 2 h/Uczestnika. Wsparcie realizowane będzie w 4 etapach:

I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika.

II – Przygotowanie IPDŻiZ przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika.

III – Realizacja IPDŻiZ przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego.

IV – Podsumowanie działań zawartych w IPDŻiZ.

 • Specjalistyczne poradnictwo zawodowe realizowane w formie warsztatów – realizacja w wymiarze 32 h/grupa x 2 grupy,
 • Pośrednictwo pracy – wsparcie indywidualne. Zakres i wymiar wsparcia będzie dostosowany do potrzeb uczestników.
 • Wsparcie trenera aktywizacji – wsparcie indywidualne lub grupowe. Zakres
  i wymiar będzie dostosowany do potrzeb uczestników.
 • Trening kompetencji społecznych – wsparcie grupowe realizowane w wymiarze 24 h/grupa x 2 grupy,
 • Szkolenia zawodowe wg potrzeb – mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczestników w kontekście ich zidentyfikowanych potrzeb oraz potrzeb rynku pracy.
 • Staże zawodowe – mają na celu nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu. Staże będą realizowane w wymiarze 4 miesięcy/uczestnika.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami nowe horyzonty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe horyzonty