KROK W PRZYSZŁOŚĆ

I okres finansowania

II okres finansowania

Projekt „Krok w przyszłość” jest współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

W dniu 24.10.2023r., w godzinach od 8:00 do 15:00 planowane są spotkania rekrutacyjne z kandydatami do projektu.

HARMONOGRAMY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Harmonogram Indywidualne doradztwo zawodowe – III tura
Harmonogram Indywidualne doradztwo zawodowe – II tura
Harmonogram Indywidualne doradztwo zawodowe

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Harmonogram Grupowe poradnictwo zawodowe – IV tura

Harmonogram Grupowe poradnictwo zawodowe – III tura
Harmonogram Grupowe poradnictwo zawodowe – II tura
Harmonogram Grupowe poradnictwo zawodowe

SZKOLENIA ZAWODOWE
1. Szkolenie z zakresu obsługi komputera_Rzeszów
2. Szkolenie z zakresu obsługi komputera_Jasło
3. Szkolenie Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem_Przemyśl
4. Szkolenie budowa i administrowanie bazami danych_Rzeszów

5. Harmonogram szkolenia ECDL S4

 • AKTUALNOŚCI
 • Informujemy, że od dnia 02.10.2023r. rozpoczynamy drugą turę rekrutacji do projektu „Krok w przyszłość”.
 • Informujemy, że z dniem 9 stycznia 2023 r. rusza rekrutacja do projektu „Krok w przyszłość”.
 • Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami – absolwentów studiów wyższych oraz studentów ostatnich lat, do kontaktu oraz składania formularzy zgłoszeniowych!!!

INFORMACJE O PROJEKCIE

Okres realizacji: projekt „Krok w przyszłość” jest realizowany w okresie 01.01.2023 r. – 30.09.2024 r., w tym: I tura projektu jest realizowana w okresie 01.01.2023 r. – 30.09.2023 r., II tura projektu jest realizowana w okresie 01.10.2023 r. – 30.09.2024 r.

Cel projektu: zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia oraz poprawy sytuacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, posiadających/uzyskujących wyższe wykształcenie z terenu województwa podkarpackiego, poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do 36 osób (20 osób w I turze oraz 16 osób w II turze), w tym co najmniej 29 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają orzeczony stopnień niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany lub lekki),
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • są absolwentami studiów wyższych, którzy ukończyli szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną lub uzyskali absolutorium nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub są studentami realizującym ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej,
 • zamieszkują lub studiują na terenie województwa podkarpackiego,
 • nie są objęte tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego).

Warunki rekrutacji: Aby zgłosić się do projektu należy, w terminie trwania rekrutacji, złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami – wzór dostępny TUTAJ oraz: oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego, dokument potwierdzający status studenta ostatniego roku lub absolwenta (np. zaświadczenie z uczelni, kserokopia dyplomu), oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.
Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w biurze projektu – ul. Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo przesyłać pocztą elektroniczną (czytelne skany podpisanych dokumentów) na adres: biuro@cras.org.pl.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

Obszar A – Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej Uczestnika.

 1. Spotkania ze specjalistą ds. rekrutacji – indywidualne spotkania z każdym z Kandydatów, podczas których zostanie przeprowadzona ocena gotowości psychofizycznej do uczestniczenia w projekcie, przy użyciu wyspecjalizowanych narzędzi.
 2. Indywidualne doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika.
 3. Grupowe poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe w wymiarze 32 godz. W programie m.in. przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, poznanie instrumentów i usług rynku pracy.
 4. Poradnictwo świadczone przez specjalistów – zindywidualizowane wsparcie dla Uczestników, którzy będą mieli takie potrzeby. Wybór specjalisty będzie uwarunkowany indywidualnymi potrzebami poszczególnych Uczestników (np. psycholog/terapeuta, prawnik, specjalista od job craftingu, i in.).

Obszar B – podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników projektu.

 1. Szkolenia zawodowe wg potrzeb – oferta dla części Uczestników, którzy będą potrzebować nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych. W projekcie będą realizowane wyłącznie kursy/szkolenia wynikające z opracowanych w ramach działań projektowych IPD, kończące się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych (uzyskanie np. certyfikatu, uprawnień), dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zawodową Uczestnika projektu na rynku pracy.
 2. Staże zawodowe trwające 4 miesiące – na staże zostaną skierowani wszyscy Uczestnicy projektu. Dobór staży będzie uwzględniał kwalifikacje, kompetencje, predyspozycje i preferencje Uczestników.
  W trakcie odbywania stażu Uczestnikom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1 564,91 zł miesięcznie.
  Wszystkie koszty związane z realizacją stażu przez Uczestnika (np. badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, składki na ubezpieczenia społeczne) są finansowane w ramach projektu.

Obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia Uczestników projektu.

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualna pomoc dla Uczestników w zakresie wyszukiwania i aplikowania na oferty stażu i pracy.
 2. Mentoring – wsparcie świadczone według potrzeb Uczestników, realizowane bezpośrednio lub za pośrednictwem komunikatorów/telefonicznie.
 3. Dodatek motywacyjny – wsparcie finansowe do maksymalnej kwoty 450 zł miesięcznie dla części Uczestników, w szczególności z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ponoszących dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w projekcie, np. dojazdem, usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną, itp. Warunki przyznawania i wypłaty dodatku reguluje właściwy regulamin.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Organizator:

Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

ul. Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów

tel.: 17 740 22 25, 691 182 539, 784 405 402

e-mail: biuro@cras.org.pl