Projekty Zakończone

 1. ALFA i OMEGA – program wsparcia szkół z ternu gminy Radymno„; współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 341 168,82 zł
  Wartość projektu – 1 577 845,68 zł.
 2. „EUREKA! – Program wsparcia szkół z terenu Gminy Strzyżów” współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 847 954,56 PLN, Wartość projektu – 997 593,61 PLN.
 3. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu gminy Trzebownisko” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 562 997,50 zł
  Wartość projektu – 662 350, 00 zł.
 4. „Szkolenie-staż-etat” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 433 793,60zł
  Wartość projektu – 1 686 816,00 zł.
 5. „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 647 840,60 zł
  Wartość projektu – 1 938 636, 00 zł.
 6. „Praca – to się opłaca!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 374 468,57 zł
  Wartość projektu – 1 495 776,00 zł.
 7. „POWER do pracy – edycja II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielanez Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 256 507,20 zł
  Wartość projektu – 1 324 507,20 zł.
 8. „Specjalista” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych
  w formach pozaszkolnych. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 475 389,20 zł
  Wartość projektu – 1 735 752,00 zł.
 9. Młodzi na europejskim rynku pracy
 10. Młodzież NEET – wspólne wyzwanie, różne rozwiązania

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki