Kim jesteśmy ?

Grupą uczciwych i godnych zaufania osób zaangażowanych społecznie. Chcemy aby nasza praca była czymś więcej niż źródłem dochodów dlatego pracujemy w instytucjach i organizacjach społecznych. Znamy się wzajemnie, wspieramy się i w razie potrzeby pomagamy sobie nawzajem. Postanowiliśmy spożytkować wypracowany przez nas społeczny kapitał wzajemnego zaufania dla dobra wspólnego i naszej „małej ojczyzny”.

Nasze atuty

To poczucie misji i chęć zmieniania świata na lepsze. Oprócz tego jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia różnorakich wyzwań, posiadamy dobre wykształcenie oraz szeroką wiedzę w wielu dziedzinach nauki. Poprzez częste w naszej pracy kontakty z osobami należącymi do różnych kategorii społecznych, wiekowych i ekonomicznych nabyliśmy też sporą wiedzę którą potocznie nazywa się „życiową”. Ponadto posiadamy duże doświadczenie i kluczowe kwalifikacje potrzebne przy realizacji projektów społecznych.

Nasze cele

Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i jego negatywnym skutkom,
Wspieranie grup szczególnego ryzyka,
Integracja i reintegracja zawodowa kobiet,
Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie,
Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy,
Promocja przedsiębiorczości,
Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej,
Wspieranie działań samorządu terytorialnego,
Promocja integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,
Ochrona środowiska naturalnego,
Promocja zdrowia, aktywności fizycznej i sportu,
Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
Rozwój wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych naszego zespołu.