„Nowe kwalifikacje – większe możliwości”

Projekt „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” nr FEPK.07.04-IP.01-0086/23 jest realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.4 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2024 r. – 30.06.2025 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: poprawa sytuacji na rynku pracy 70 osób (45 kobiet i 25 mężczyzn) w tym 40 osób pracujących: zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogo pracujących oraz 30 osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+, poprzez skorzystanie z zindywidualizowanej ścieżki wsparcia tj. identyfikacji potrzeb uczestnika, grupowego poradnictwa zawodowego, szkoleń wg potrzeb, staży zawodowych.

GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 70 osób, które spełniają następujące warunki:

  • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  • osoby pracujące, zatrudnione na podstawie umowy krótkoterminowej lub/i umowy cywilnoprawnej lub osoby ubogo pracujące lub
  • osoby odchodzące z rolnictwa podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zamierzające podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą objęta obowiązkiem ubezpieczenia,
  • nie posiadają statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy,
  • nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

Identyfikacji potrzeb uczestnika projektu: realizowane w wymiarze 3 godziny/osobę. Wsparciem zostanie objętych 70 osób.

Grupowe poradnictwo zawodowe: realizowane dla 6 grup w wymiarze 6 godzin/grupa (średnio 10 osób w grupie). Wsparciem zostanie objętych 60 uczestników.

Szkolenia wg potrzeb: realizowane w zakresie i wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników. Wsparciem zostanie objętych 70 uczestników

Staże zawodowe: realizowane w wymiarze 5 miesięcy dla 20 osób i 4 miesięcy dla 10 osób. Wsparciem zostanie objętych łącznie 30 uczestników.

Rezultatem realizacji projektu będzie uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 56 Uczestników projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 904 590,75 PLN

WYSOKOŚĆ WKŁADU Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 814 131,60 PLN

#FunduszeEuropejskie

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz aktualizacje harmonogramów: Elżbieta Dolecka, tel. 691 182 539

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKA

Harmonogram Identyfikacji potrzeb uczestnika

Harmonogram Identyfikacji potrzeb uczestnika – aktualizacja

Harmonogram Identyfikacji potrzeb uczestnika – aktualizacja 21.06.2024

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE.

Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe 15.06.2024

Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe 29.06.2024

SZKOLENIA ZAWODOWE WG POTRZEB

Certyfikat kompetencji zawodowej w transporcie drogowym z egzaminem państwowym (menadżer transportu)

Projektowanie w programie AutoCAD

Projektowanie w programie AutoCAD – aktualizacja 04.07.2024

Kurs prawa jazdy kat. C

Operator koparek jednonaczyniowych kl. III i kl. I

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Zał nr 1_Formularz rekrutacyjny_Nowe kwalifikacje – większe możliwości

Zał nr 2_Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej_Nowe kwalifikacje – większe możliwości

Zał nr 3_Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie_Nowe kwalifikacje – większe możliwości

Zał nr 4_Ankieta potrzeb

Klauzula RODO _Nowe kwalifikacje – większe możliwości

Regulamin_Nowe kwalifikacje – większe możliwości