Mam potencjał!

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 15 września br. została otwarta rekrutacja do udziału w zadaniu.

Zapraszamy do składania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub dokumentem równoważnym, do naszego biura przy Placu Śreniawitów 9/1
w Rzeszowie lub przesyłania podpisanych skanów w/w dokumentów na adres poczty elektronicznej:
biuro@cras.org.pl.

Prosimy o zadbanie, by składane dokumenty były wypełnione czytelnie, a w przypadku korespondencji elektronicznej, by przesłane skany były wyraźne.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

INFORMACJE O ZADANIU

Zadanie publiczne pn. „Mam potencjał!” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Łączna wartość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54 000,00 zł
Całkowita wartość zadania – 60 000,00 zł.

Zadanie jest skierowane do: osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu: znacznym lub umiarkowanym lub lekkim, zamieszkujących na terenie jednego
z wybranych powiatów województwa podkarpackiego, tj. powiatów: miasta Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego.

Okres realizacji zadania: 15.09.2022 r. – 15.12.2022 r.

Cel realizacji zadania: wdrożenie zintegrowanych działań z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy na rzecz włączenia w rynek pracy osób z niepełnosprawnościami z 3 wybranych powiatów województwa podkarpackiego, w terminie do 15.12.2022 r.

Liczba uczestników zadania: 52 osoby z niepełnosprawnością, z czego 42 osoby
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Działania realizowane w ramach zadania:

1. Doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej.
2. Warsztaty z zakresu Human Resources (Zasoby Ludzkie) – 3 moduły zajęć z zakresu praktycznego poruszania się po rynku pracy.
3. Pośrednictwo pracy – pomoc w dotarciu do potencjalnych pracodawców.
4. Opieka Mentora – wsparcie według potrzeb dla Uczestników na różnych obszarach ich życia zawodowego i/lub osobistego.

Organizator:

Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

ul. Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów

tel.: 17 740 22 25, 691 182 539, 784 405 402

e-mail: biuro@cras.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA: