Młodzież NEET – wspólne wyzwanie, różne rozwiązania

Stowarzyszenie „CRAS” zawiązało kolejne partnerstwo z włoską organizacją LIM s.r.l. i podjęło współpracę na rzecz rozwiązań dedykowanych młodzieży NEET.

Wspólnie pozyskano środki finansowe na realizację projektu, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań pracy z młodzieżą NEET na Podkarpaciu.

Projekt ma przebieg 3-etapowy:

1. Nawiązanie i rozpoczęcie współpracy na rzecz wypracowania rozwiązań modelowych.
2. Wypracowanie rozwiązań modelowych.
3. Pilotażowe wdrożenie modelu.

Działania podejmowane w projekcie nakierowane są na rozszerzenie jednego z już realizowanych przez Stowarzyszenie CRAS projektów aktywizacyjnych. Efekty uzyskane w wyniku współpracy ponadnarodowej umożliwią efektywną pracę z młodzieżą tzw. NEET na wielu obszarach.

Dotychczasowe rezultaty

Aktywnie działamy i zgłębiamy problematykę zjawiska NEET wśród młodzieży. Pochylamy się nad aspektami ekonomicznymi, społecznymi i psychologicznymi. Analizujemy obecne rozwiązania i poszukujemy nowych ścieżek wsparcia i rozwoju młodych ludzi. Wsłuchujemy się w głos osób pracujących na co dzień z młodzieżą, a także badających problem zjawiska NEET.

Poniżej zamieszczono materiał przedstawiający informacje o sytuacji, która występuje we Włoszech. Wnioski z analizy sytuacji młodych osób we Włoszech potwierdzają dużą zbieżność pomiędzy problemami polskiej i włoskiej młodzieży oraz konieczność wspierania młodzieży wchodzącej na rynek pracy na wielu obszarach.

Podczas prac projektowych mieliśmy okazję usłyszeć opinie przedstawicieli różnych środowisk i spojrzeć z różnych stron na problemy dotykające włoską młodzież. Także zapoznać się z podejmowanymi działaniami pomocowymi.

Udostępniamy wywiady z młodym przedsiębiorcą, panem Valerio Broccatellim, profesorem Francesco Liberatim oraz professoressą Immacolatą Messuri. Zachęcamy do obejrzenia.

Przed nami kolejne kroki w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań pomocowych, odpowiadających na potrzeby młodych ludzi wkraczających na ścieżkę kariery zawodowej.

Efekty pracy

Kilkumiesięczna, wytężona praca, przyniosła ciekawe efekty. We współpracy z organizacją LIM s.r.l udało nam się jeszcze dokładniej i dogłębniej przeanalizować problemy, z którymi zmaga się niepracująca i nieucząca się młodzież.

Bazując na zdobytej wiedzy i wzajemnym doświadczeniu, mogliśmy zaproponować nowe rozwiązania i inne niż dotychczas formy wsparcia.

W ten sposób wypracowany został nowy model pracy z młodzieżą NEET, zatytułowany „Wykorzystać potencjał”.

Poniżej zamieszczamy dokument do pobrania i zachęcamy do zapoznania się z nim.

Przeprowadziliśmy pilotaż pracy według opracowanego schematu. Tzn. jeden z realizowanych projektów aktywizacyjnych został poszerzony o dodatkowe możliwości. Część osób uczestniczących w tym projekcie miała okazję spotkać się m.in. z pracownikiem działu HR, skorzystać z sesji stylistyczno-wizerunkowych oraz uczestniczyć w profesjonalnej sesji fotograficznej. Wszystkie te działania miały na celu wzmocnienie potencjału osób i zwiększenie ich szans na rynku pracy, poprzez oddziaływanie na różne sfery osobowości.

Dla nas, jako organizatorów i realizatorów tych działań, najważniejsza była informacja zwrotna od Uczestników. Ich opinie potwierdziły, że aktywizacja zawodowa młodych osób prowadzona w sposób niestandardowy, dająca im więcej możliwość i niestandardowych form wsparcia jest skuteczniejsza i bardziej efektywna. A przede wszystkim podoba się młodym ludziom i sprawia im frajdę, jednocześnie rozwijając ich potencjał. Potwierdzają to zebrane opinie – poniżej kilka wybranych:

„Jestem bardziej świadomy czego oczekuje możliwy pracodawca.

Wiem jak lepiej zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, jak opowiadać o sobie aby podkreślić swoje mocne strony.

Wiem, jak przygotować się do rozmowy o pracę oraz jak zmienić mój profil na LinkedIn, aby stał się ciekawszy.

Znacznie bardziej zacząłem zwracać uwagę na możliwości tworzenia swojego wizerunku przez social media oraz starać się kreować jak najlepszy obraz o sobie w Internecie oraz nauczyłem się jak wykorzystywać social media do poszukiwania pracy.”

Zacznę zwracać większą uwagę na to, co zakładam podczas rozmowy oraz w pracy, bo jednak to, jak się prezentujemy ma duży wpływ na to, jak postrzegają mnie inni ludzie.

Zacząłem o wiele mocniej zwracać uwagę na zdjęcie które wybieram podczas tworzenia CV, bo jest ono jednym z głównych czynników, przez które ocenia Twoją osobę rekruter.”

„Zachęcam do skorzystania, ciekawe doświadczenie.

Wsparcie udzielane przez Grupę Profesja Sp. z o. o. w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój