Aktualności

Najnowsze informacje o tym, co robimy
Realizowane Projekty

Staż szansą na zatrudnienie

28 maja 2020

Rzeszów, dnia 24.11.2020r.
Informujemy, że z dniem 27.11.2020r. rozpoczynamy nabór do projektu. Rekrutacja trwa do 31.12.2020r.

Projekt „Staż szansą na zatrudnienie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 530 855,61 zł.
Wartość projektu – 1 611426,96 zł.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 90 osób (54 K i 36 M) o niskich kwalifikacjach
(tj. z wykształceniem co najwyżej średnim) w tym osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:
– są bierne zawodowo;
– nie pracują;       
– nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki;     
– nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni;
– zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego.

W ramach projektu oferujemy:
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe,
– szkolenia zawodowe wg potrzeb,
– 6 miesięczne staże zawodowe – płatne 1 033,70 zł
– pośrednictwo pracy,
– stypendium szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu na indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe,
– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie odbywania stażu zawodowego.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 784 405 402, 691 182 539
biuro projektu:
Stowarzyszenie „CRAS”-Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej,
Pl. Śreniawitów 9/1,
35-032 Rzeszów.


Dokumenty do pobrania:
Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.pdf
Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.doc
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

Dokumenty do pobrania – zwrot kosztów dojazdu na wsparcie realizowane w ramach projektu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Załącznik nr 1 i 2 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_IPD_Warsztaty.doc

Załącznik nr 1 i 2 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_IPD_Warsztaty.pdf

Załącznik nr 3 i 4 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_SZKOLENIE_STAŻ.doc

Załącznik nr 3 i 4 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_SZKOLENIE_STAŻ.pdf

Harmonogramy wsparcia

Write a Comment