Szkolenie-staż-etat-edycja II

Projekt „Szkolenie-staż-etat – edycja II” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowa

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 333 056,76 zł
Wartość projektu – 1 568 302,08 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu: 80 osób długotrwale bezrobotnych w tym 45 kobiet i 35 mężczyzn w wieku powyżej 29 r. ż. zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel główny projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób długotrwale bezrobotnych (45K i 35M) w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego poprzez udział w kompleksowej ścieżce wsparcia.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Osiągnięcie celu głównego projektu wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020.

U każdego z uczestników projektu, który skorzysta z zindywidualizowanej ścieżki wsparcia (identyfikacja potrzeb uczestnika, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia wg potrzeb, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) zwiększy się możliwość jego zatrudnienia a tym samym poprawi się jego sytuacja na rynku pracy.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-032 Rzeszów, Plac Śreniawitów 9/1
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz rekrutacyjny.doc
Formularz rekrutacyjny.pdf
Oświadczenia.pdf
Oświadczenia.doc
Regulamin projektu Szkolenie-staż-etat-edycja II
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/stażWysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki